Thông tư 11/2018/TT-BTTTT

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 15/10/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ 30/11/2018.

Tóm tắt nội dung Thông tư 11/2018/TT-BTTTT

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản11/2018/TT-BTTTT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vựcTài chính, Bưu chính, viễn thông
Nơi ban hànhBộ thông tin và truyền thông
Ngày ký15/10/2018
Người kýNguyễn Mạnh Hùng
BO THONG TIN VA TRUYEN THONG LONG HOA)CA HOI CHU NGHIA VIETNAM
Dec lap - Ty do - Hanh philc
SO:p
/20 1 8/TT-BTTTT
Ha
NOi, ngayAfthangdO nam 2018
THONG
Cong bti chi tie't Danh Imre san pham tong nghe thong tin
da qua sir dung cam nhap khan kern theo ma so HS
Can cit. Luat Cong nghe thong tin ngay 29 thong 6 nam 2006;
Can cit. Lucit Quail ly ngoai thuung ngay 12 thong 6 nam 2017;
Can ca. Nghi dinh sof 69/2018/ND-CP ngay 15 thong 5 nam 2018 cita
Chinh phu quy dinh chi tik mot so dieu ctia Luat Quail ly ngoai thuong;
Can car Nghi clinh so 17/2017/ND-CP ngay 17 thong 02 nam 2017 dta
Chinh phti quy clinh chicc neing, nhiem vu, quyen han va co cau
BO Thong tin va Truyen thong,.
Theo de nghi cf4a Vu trirolig Vu COng nghe thong tin,
, BO trtrang BO Thong tin va Truyen thong ban hanh Thong tu. cong b:j chi
tiet Danh muc
,
san phcim cong nghe thong tin del qua set dung cam nhap khdu
kern theo ma so HS.
Ditql 1. Pham vi di'eu chinh va doi ttryng Ai) dung
a)
Pham vi dieu chinh
Thong tu nay tong b6 chi tit Danh muc san ph5m cong nghe thong tin da
qua six dung cam nh5p khau kern theo ma so HS tai Phu luc kern theo (sau day
goi tat là Danh muc cam nh5p khau).
b)
D6i arcing dp dung
Thong tu nay dp dung d6i voi cat ca quan nha nuac, to chirc, ca nhan
tham gia hoc c6 lien quan den hoot d6ng nhap kh5u san ph5m tong nghe thOng
tin da qua S1:1" dung.
DiLlu 2. Nguyen tac xay dung va quy dinh ip dung Danh muc cam
nhap khau
1. Nguyen tac xay dung Danh muc care nh5p khAu
a) Danh muc cam nh5p kh5u kern theo ma s6 HS duct xay dung theo
1
Thong tu s6 65/2017/TT-BTC ngay 27 thang 6 nam 2017 cim
13(i
truang B9 Tai
chinh ban hanh Danh muc hang boa xuAt khAu, nhSp khAu Viet Nam.
b) Danh muc cam nhap khAu dugc b6 sung, sira doi phii hop vai tinh hinh
phat trien va cac quy dinh khac cua phap luSt theo tang thai kST.
2. Cac quy dinh ap dung Danh muc cam nhSp khAu
,
a)
,
Cac trueng hop chi lit ke ma 4 s6 thi town b6 cac ma 8 s6 thu9c nhom 4
so nay deu clugc ap dung; Cac tnreng hop chi liet ke ma 6 so thi toan bo cac ma 8
so thu6c phan nhom 6 so nay deu dugc ap dung; Cac truang hop ngoai ma 4 so va
6 so con chi tiat den ma 8 so thi chi nhiing ma 8 so do mod dugc ap dung.
b)
Linh kien, phu timg, cum linh kien, phu kien da qua sir dung ciia cac
loai san pham thu6c Danh muc cam nhSp khau ding bi cam nhap khau.
c)
D6i vai may in, may photocopy k'y thuSt s6 da mau, khi nhSp khAu that
hien quy dinh cua phap lust trong linh vac in. May in k
-
y thuSt so, may
photocopy lq thuSt so loai dan sac (den tang) c6 hoac khong c6 ket hop tinh
nang khac, da qua sir dung có ma HS thu6c Danh muc cam nhSp khau vai tinh
nang in/copy kilo giay AO hoSc c6 tot d6 in/copy tir 35 ban/phiit khO giay A4 tra
len va h6p muc cho may in laser da qua sir dung (ma HS 8443.99.20) khong bi
cam nhap khau.
d)
San phAm ding nghe thong tin tan trang la san phAm cong nghe thong
tin da qua sir dung, &Jac sira chira, thay the linh kien va qua cac cong doan khac
de phut hoi chirc nang, hinh thirc tuang duang san pham mai; co nhan hieu
bang tieng Viet ghi ro san pham tan trang, hoc bang tieng nuac nggai co
nghia ttrcmg duang; co che ort6 bao hanh nhu san pham mai ciia nha san xuat.
Cac san pham cong nghe thong tin tan trang c6 ma so HS thu6c Danh muc cam
nhSp khau quy dinh tai Phu lac dm Thong tu nay bi cam nhSp khAu.
Dieu 3. Hieu lire thi hAnh
1.
Thong to nay co hi'eu lac ke tir ngaygthang 11 nam 2018.
2.
Thong tu nay thay the Dieu 3 va
Phu lac
so 01 dm Thong tu so
31/2015/TT-BTTTT ngay 29 thang 10 nam 2015 cila B6 truang B9 Thong tin va
Truyen thong huong dan mot so diau cua Nghi dinh so 187/2013/ND-CP ngay
20 thong 11 nam 2013 dm Chinh
d6i
hoat Ong xuAt, nhSp khAu san
pham cOng nghe thong tin da qua sir dung.
Dieu 4. T6 chtic thuc hien
1. Thil truang
,
cac ca quan, dan vi thu6c B6 Thong tin va Truyan
thong, cac ca quan, to chirc, ca nhan neu tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh
Thong tu nay.
2
2. Trong qua trinh thgc hin, ne'u co vuOng m'ac, a ngh
i
Co quan, t6
chirc, ca nhan có lien quan phan anh ve Bo Thong tin va Truyen th8ng (Vu COng
ngfis thong tin) cue
A
kip thai huang dan, giai quye't./.it
Noi nizOn:
- Thu Wang, cac
,
Pho Thu Wang Chinh phii
(c16'
b/c);
- Van phong Qu6c h6i;
- Cac B6, ca quan ngang B6, ca quan thu6c Chinh ph'
- Vi'e'n Kiem sat nhan dan toi cao;
- Toa an nhan dan toi cao;
- Klein toan nha nuot;
- UBND cac tinh, thanh pho trirc thu6c Trung trang,
- Tong cpc Hai quan;
- Cue Mem tra van ban QPPL
,
(B6 Tu phap);
- Soy TTTT cac tinh, thanh ph6 truc thu6c Trung uang;
Nguyen Manh Hung
- Cac Hi0 h6i CNTT;
- C6ng bac); C6'ng TTDT Chinh phii;
- B6 TTTT: B6' throng va cac Thu
,
tnrang;
Cac ca quan, don vi thu6c B6; Cong TTDT Be,;
- Luu: VT, CNTT.
Q. BO TRUIfING
3
Đánh giá bài viết
1 147
Bài liên quan