Thông tư 10/2020/TT-BTNMT báo cáo tiếp cận nguồn gen

Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT

Thông tư 10/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

03 mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen

Ngày 29/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Cụ thể, mẫu báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, bao gồm: Báo cáo hoạt động tiếp cận nguồn gen theo Mẫu số 01; Báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen theo Mẫu số 02; Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu đối với nguồn gen đã được cho phép đưa ra nước ngoài theo Mẫu số 03.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo là tiếng Việt và được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

Trước hết, bản giấy đối với tổ chức là bản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, dấu của tổ chức thực hiện báo cáo (nếu có); đối với cá nhân là bản có chữ ký, ghi rõ họ tên của cá nhân thực hiện báo cáo và xác nhận của tổ chức đã bảo lãnh cho cá nhân (nếu có).

Tiếp theo, bản điện tử được thể hiện dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/11/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

2
Điều 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen chia sẻ
lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
1. Mu báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi
ích từ việc sử dụng nguồn gen (sau đây gọi là báo cáo), bao gm:
a) Báo cáo hoạt động tiếp cn ngun gen theo Mẫu số 01 quy định tại Ph
lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo tình hình, kết qu s dng ngun gen theo Mẫu số 02 quy định
tại Ph lc ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Báo cáo kết qu hc tp, nghiên cu đối với nguồn gen đã được cho
phép đưa ra nước ngoài theo Mẫu số 03 quy định tại Ph lc ban hành kèm theo
Thông tư này.
2. Ngôn ngữ sdụng trong báo cáo tiếng Việt và được thực hiện bằng
một trong hai hình thức sau:
a) Bản giấy: đối với tổ chức: bản chữ của người đại diện theo
pháp luật của tổ chức, dấu của tổ chức thực hiện báo cáo (nếu có); đối với
nhân: là bản có chữ ký, ghi rõ họ tên của cá nhân thực hiện báo cáoxác nhận
của tổ chức đã bảo lãnh cho cá nhân (nếu có);
b) Bản điện tử: được thể hin dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo
giấy theo quy định tại điểm a khoản này hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác
thực bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật của tổ chức thực hiện báo
cáo theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông này trách
nhiệm gửi báo cáo theo thời hạn sau:
a) Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc hoạt động thu thp mu
ngun gen theo Kế hoch tiếp cn nguồn gen đưc bannh kèm theo Quyết định
cp Giy phép tiếp cn ngun gen trách nhiệm báo cáo hoạt động tiếp cn
ngun gen quy đnh ti đim a khon 1 Điu y;
b) Định kỳ 2 năm một lần (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc
năm thứ 2 theo hiu lc ca Quyết định cp Giy phép tiếp cn ngun gen)
trách nhim báo cáo tình hình, kết qu s dng nguồn gen quy định tại đim b
khoản 1 Điều này.
4. Tổ chức, nhân quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông này, chậm nhất
sau 3 tháng, kể t ngày kết thúc chương trình hc tp, nghiên cu có trách nhiệm
báo cáo kết qu hc tp, nghn cu đối với nguồn gen đã đưc cho phép đưa ra
c ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
5. Báo cáo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều y được gửi trực tiếp
hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua các phương thức khác theo quy
định pháp luật đến quan thẩm quyền đã cấp phép. Báo cáo phi bảo đảm
tính chính xác, khách quan, trung thực của thông tin, số liệu báo cáo và tổ chức,
nhân lập báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung
cấp trong báo cáo.
Đánh giá bài viết
1 5
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo