Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất".

Tóm tắt nội dung Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" được Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua ngày 16/8/2019.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình.

Trong đó, thời gian trễ trung bình của mạng ≤ 50 ms được xác định bằng phương pháp mô phỏng, sử dụng lệnh Ping tới máy chủ phục vụ công tác đo kiểm, số lượng mẫu đo tối thiểu là 1000 mẫu, dung lượng gói tin mẫu là 32 byte.

Bên cạnh đó, mức chiếm dụng băng thông trung bình của hướng kết nối từ DNCCDV đến Internet quốc tế là ≤ 90%, mức chiếm dụng băng thông trung bình của các hướng kết nối khác là ≤ 80%. Thời gian thiết lập dịch vụ với trường hợp đã sẵn đường dây thuê bao ≥ 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ có E ≤ 4 d…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 08/2019/TT-BTTTT
Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN K THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY
NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT”
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi
tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cẩu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về chất lượng dịch v truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ
truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2019/BTTTT).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
2. Thông số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet
băng rộng cố định mặt đất hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các quan, đơn
vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông c tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương c tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông này./.
Nơi nhận:
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
Chính phủ;
- UBND Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng các Thứ trưởng, Các
quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện
tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
QCVN 34:2019/BTTTT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP
INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
National technical regulation on quality of fixed land broadband Internet Access Service
Mục lục
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Giải thích từ ngữ
1.4. Chữ viết tắt
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật
2.1.1. Thời gian trễ trung bình
2.1.2. Tốc độ tải dữ liệu trung bình
2.1.3. Mức chiếm dụng băng thông trung bình
2.2. Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ
2.2.1. Độ khả dụng của dịch vụ
2.2.2. Thời gian thiết lập dịch vụ
2.2.3. Thời gian khắc phục mất kết nối
2.2.4. Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ
2.2.5. Hồi âm khiếu nại của khách hàng
2.2.6. Dịch vụ trợ giúp khách ng
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN
4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, NHÂN
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phụ lục A (Quy định) Yêu cầu chung về đo kiểm
Thư mục tài liệu tham khảo
Lời nói đầu
QCVN 34:2019/BTTTT thay thế QCVN 34:2014/BTTTT.
QCVN 34:2019/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ thẩm định
trình duyệt, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành kèm theo Thông số
/2019/TT-BTTTT ngày ... tháng ....năm 2019.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT ỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP
INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
National technical regulation on quality of fixed land broadband Internet Access Service
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet
băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt dịch vụ truy nhập
Internet băng rộng cố định mặt đất), bao gồm:
- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (gọi tắt
dịch vụ truy nhập Internet cáp quang);
- Dịch vụ truy nhập Internet ng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền
hình (gọi tắt dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình).
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản nhà nước doanh nghiệp viễn thông cung cấp
dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (sau đây gọi tắt DNCCDV) để thực hiện
quản chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất theo quy định của Nhà
nước của Bộ Thông tin Truyền thông.
Quy chuẩn này cũng sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet
băng rộng cố định mặt đất của các doanh nghiệp.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Khách hàng (người sử dụng dịch vụ)
nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố
định mặt đất tại Việt Nam.
1.3.2. Chất lượng dịch vụ
Kết quả tổng hợp của các chỉ tiêu thể hiện mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với
dịch vụ đó.
1.3.3. Dịch vụ truy nhập Internet
Dịch vụ cung cấp cho người sử dụng Internet khả năng truy nhập đến Internet.
1.3.4. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
Dịch vụ truy nhập Internet được cung cấp thông qua mạng băng rộng cố định mặt đất dựa trên
các công nghệ khác nhau tốc độ tải xuống từ 256 Kbit/s trở lên.
1.3.5. Dịch vụ truy nhập Internet cáp quang
Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất dựa trên họ các công nghệ FTTH/xPON,
cho phép truy nhập thông tin tốc độ cao trên đường thuê bao quang, phân phối băng tần tải
xuống băng tần tải lên ngang bằng nhau.
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Các chỉ tiêu chất lượng k thuật
2.1.1. Thời gian trễ trung bình
2.1.1.1. Định nghĩa
Thời gian trễ trung bình là trung bình cộng của các khoảng thời gian trễ.
2.1.1.2. Chỉ tiêu
Thời gian trễ trung bình của mạng: 50 ms.
2.1.1.3. Phương pháp xác định
Đánh giá bài viết
1 283
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo