Thông tư 06/2018/TT-BKHCN

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2018. Mời các bạn tham khảo.

BỘ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 06/2018/TT-BKHCN
Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG
ĐỐT TRONG”
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Nghị định
số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Khoa học Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ
trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về dầu nhờn động đốt trong”.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về dầu nhờn động đốt trong.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2018.
Điều 3. Thời hạn chuyển tiếp
1. Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động đốt trong sản xuất, pha chế, nhập
khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN.
2. Dầu nhờn động đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị
trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết
ngày 15/6/2020.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các
quan, tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ pháp);
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn ng
QCVN 14:2018/BKHCN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG ĐỐT TRONG
National technical regulation on lubricating oils for Internal Combustion Engines
LỜI NÓI ĐẦU
QCVN 14:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn
động đốt trong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt
được ban hành theo Thông số 06/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG ĐỐT TRONG
National technical regulation on lubricating oils for Internal Combustion Engines
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật các yêu
cầu về quản chất lượng đối với dầu nhờn dùng cho động đốt trong.
Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với dầu nhờn động đốt trong dùng trong
mục đích an ninh, quốc phòng.
1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động liên
quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối bán lẻ dầu nhờn động đốt
trong tại Việt Nam.
1.2.2. Các cơ quan quản nhà nước các t chức, nhân khác liên quan.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Dầu nhờn động đốt trong (sau đây gọi tắt dầu nhờn động cơ): dầu nhờn
được sử dụng cho động đốt trong 4 kỳ 2 kỳ, bao gồm:
- Dầu gốc khoáng: Dầu được sản xuất nguồn gốc từ dầu mỏ qua quá trình chưng cất
xử
- Dầu tổng hợp: Dầu được tạo ra bằng các phản ứng hóa học từ các hợp chất ban đầu
- Dầu bán tổng hợp: Sản phẩm pha trộn giữa dầu gốc khoáng dầu tổng hợp
1.3.2. Dầu nhờn động 4 kỳ: Dầu nhờn được sử dụng cho động đốt trong 4 kỳ (động
bốn chu trình)
1.3.3. Dầu nhờn động 2 kỳ: Dầu nhờn được sử dụng cho động đốt trong 2 kỳ (động
hai chu trình)
1.3.4. Phụ gia: những hợp chất cơ, hữu hoặc những nguyên tố hóa học được bổ
sung vào dầu nhờn động đốt trong nhằm nâng cao hay mang lại những tính chất mong
muốn.
1.4. Phân loại cấp tính năng dầu nhờn động đốt trong
Các loại dầu nhờn động đốt trong dùng cho động cơ 4 kỳ 2 kỳ dùng cho động
xăng, động diezen hoặc dùng cho cả động xăng diezen các hiệu phân cấp
Đánh giá bài viết
1 132
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo