Thông tư 05/2018/TT-BGTVT

Thông tư 05/2018/TT-BGTVT - Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này hướng dẫn việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/2018/TT-BGTVT
Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2018
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH
VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy địnhchế tự chủ của
đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập trong nh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức và quy chế hoạt
động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (sau đây gọi tắt
là Hội đồng quản lý).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật,
cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông
vận tải (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập), bao gồm: sát hạch lái xe, đăng kiểm xe giới các
dịch vụ sự nghiệp công khác thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong lực lượng vũ trang nhân dân).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị
sự nghiệp công lập.
Chương II
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện thành lập
1. Nguyên tắc thành lập:
a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu phải thành lập Hội đồng quản đ
quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị;
b) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý, trường hợp cần thiết, các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định việc thành lập Hội đồng
quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.
2. Điều kiện thành lập:
Các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ điều kiện được Nhà nước xác
định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản theo chế giao vốn cho doanh nghiệp được quan
thẩm quyền công nhận, quyết định giao tài sản theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Thủ tục thành lập
Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông này lập hồ gửi quan
nhà nước thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông y để được xem xét, quyết định thành lập Hội đồng
quản lý. Thủ tục thành lập thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp
công lập.
Điều 5. Đề án thành lập
Đề án thành lập Hội đồng quản lý do đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, trình cơ quan hoặc người có thm
quyền xem xét, quyết định thành lập. Nội dung Đề án thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông
số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội
đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 6. Thẩm quyền quyết định thành lập
Bộ trưởng quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Hội đồng quản trong đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc địa phương quản lý.
Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
Điều 7. Vị trí và chức năng
1. Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân
sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự
nghiệp công lập.
Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Quyết định mục tiêu, chiến lược kế hoạch phát triển trung hạn hàng năm của đơn vị sự nghiệp công
lập.
2. Thông qua quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp thẩm quyền phê
duyệt.
3. Quyết định chủ trương về xây dựng tổ chức bộ y, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức,
người lao động; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn
lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phát triển khoa học công nghệ của đơn vị
sự nghiệp công lập.
5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các
hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Đề nghị quan thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật chế độ chính sách đối với
người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Đánh giá bài viết
1 104
Bài liên quan