Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT

Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT.

Tóm tắt nội dung Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua ngày 17/10/2018.
Thông tư này ban hành kèm theo 17 mẫu văn bản mới thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, trong đó có:

- Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Nhà đầu tư cam kết; Hồ sơ kèm theo;

- Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong đó có hình thức đầu tư, tên dự án, địa chỉ trụ sở, mục tiêu hoạt động, vốn đầu tư…

- Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Nội dung điều chỉnh; Nhà đầu tư cam kết; Hồ sơ kèm theo…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2018.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ K HOẠCH ĐẦU
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 03/2018/TT-BKHĐT
Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU RA NƯỚC
NGOÀI
Căn cứ Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định s 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định
về đầu tư ra nước ngoài;
Căn cứ Nghị định s 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính ph quy
định v đầu ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;
Căn cứ Nghị định s 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu nước ngoài;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu ban hành Thông hướng dẫn ban hành mẫu văn
bản thực hiện thủ tục đầu ra nước ngoài.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông này hướng dẫn ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ
tục đầu ra nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng
11 năm 2014, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
quy định về đầu ra nước ngoài Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11
năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
2. Đối tượng áp dụng: Các nhà đầu tư, các quan quản nhà nước, quan đại diện
Việt Nam nước ngoài quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu ra nước ngoài các cơ quan quản nhà
nước, n đầu tư, quan, tổ chức liên quan đến hoạt động đầu ra nước ngoài
trong hoạt động dầu khí quy định tại Điều 2 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15
tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về đầu ra nước ngoài trong hoạt động
dầu khí.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 2. Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu ra ớc ngoài
Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu ra nước ngoài ban hành kèm theo Thông này
bao gồm:
1. Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng đầu ra nước ngoài;
2. Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu ra nước ngoài;
3. Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng đầu ra nước ngoài;
4. Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu ra nước ngoài;
5. Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;
6. Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;
7. Mẫu số 7: Văn bản xác nhận việc nhà đầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với n
nước;
8. Mẫu số 8a: Mẫu Giấy chứng nhận đăng đầu ra nước ngoài (đăng ký lần đầu);
9. Mẫu số 8b: Mẫu Giấy chứng nhận đăng đầu ra nước ngoài (đăng ký điều chỉnh);
10. Mẫu s 9: Thông báo hoạt động đầu nước ngoài;
11. Mẫu s 10: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;
12. Mẫu s 11: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;
13. Mẫu s 12: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đầu ra nước ngoài hàng năm sau khi
quyết toán thuế tại nước ngoài;
13. Mẫu s 13: Mẫu văn bản đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;
15. Mẫu s 14: Mẫu chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;
16. Mẫu s 15: Mẫu thông báo của nhà đầu gửi Ngân hàng N nước Việt Nam áp
dụng đối với trường hợp nhà đầu chuyển toàn bộ vốn đầu nước ngoài cho n
đầu nước ngoài;
17. Mẫu s 16: Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu
ra nước ngoài;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
18. Mẫu s 17: Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng đầu
ra nước ngoài.
Điều 3. Hướng dẫn văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ
1. Trường hợp n đầu ngoại tệ đủ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà
đầu nộp văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo Mẫu số 5 tại Ph lục Thông này
kèm văn bản xác nhận s tài khoản ngoại tệ để chứng minh.
2. Trường hợp không ngoại tệ để thực hiện dự án đầu ra nước ngoài, nhà đầu tư
nộp văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo Mẫu số 6 tại
Phụ lục Thông này.
Điều 4. Hướng dẫn cách ghi tên thông tin nhà đầu Việt Nam dành cho n đầu
khi khai các mẫu biểu
Trường hợp nhiều nhà đầu tại Việt Nam thì ghi đầy đủ n thông tin của từng
nhà đầu tư, phân biệt theo các trường hợp như sau:
1. Trường hợp n đầu doanh nghiệp/tổ chức:
Ghi tên doanh nghiệp/tổ chức (viết chữ hoa); Số Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ trụ sở
(các địa chỉ ghi c thể số nhà, đường/phố/xã, phường/quận/huyện, tỉnh/thành phố); Địa
chỉ liên hệ; Điện thoại; Fax; Email (nếu có); Người đại diện theo pháp luật: Họ tên; Quốc
tịch; Chức vụ; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, ngày cấp,
nơi cấp; Nơi đăng hộ khẩu thường trú; Chỗ hiện nay.
2. Trường hợp n đầu nhân:
Ghi họ tên; Quốc tịch; Ngày tháng năm sinh; Số Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước
công dân/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Nơi đăng hộ khẩu thường trú; Chỗ hiện nay;
Điện thoại; Fax; Email (nếu có).
Điều 5. Hướng dẫn về người các văn bản trong hồ thủ tục đầu ra nước ngoài
1. Đối với nhà đầu tư tổ chức, người các văn bản được quy định mẫu trong Thông
này người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
2. Đối với nhà đầu tư nhân, nhà đầu tự các văn bản được quy định mẫu trong
Thông này.
Điều 6. Các trường hợp thực hiện không thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận
đăng đầu ra nước ngoài
Đánh giá bài viết
1 191
Bài liên quan