Thông tư 02/2019/TT-BNV

Thông tư số 02/2019/TT-BNV

Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Tóm tắt nội dung Thông tư 02/2019/TT-BNV

Không lưu tài liệu bí mật Nhà nước trên thiết bị kết nối Internet

Đây là nội dung được Bộ Nội vụ thông qua tại Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử ngày 24/01/2019.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu:

- Không lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trên các thiết bị kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông;

- Không chuyển mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước khi chưa loại bỏ triệt để cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;

- Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc sao lưu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn;…

Thông tư này có hiệu lực từ 10/03/2019.

Đánh giá bài viết
1 206
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo