Thông tư 02/2019/TT-BCT

Thông tư số 02/2019/TT-BCT

Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Tóm tắt nội dung Thông tư 02/2019/TT-BCT

Công trình điện gió phải xa khu dân cư ít nhất 300m

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió ngày 15/01/2019.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu thiết bị công trình điện gió phải đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế IEC hoặc các tiêu chuẩn tương ứng.

Thiết bị công trình điện gió phải là thiết bị chưa qua sử dụng, có thời gian xuất xưởng không quá 05 năm, có Giấy chứng nhận xuất xứ và Giấy chứng nhận sản xuất phù hợp. trường hợp sử dụng thiết bị công trình điện gió đã qua sử dụng, hoặc có thời gian xuất xưởng quá 05 năm phải báo cáo Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định.

Công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300m. Tua bin và cột tháp điện gió phải có mầu sáng, không phản quang.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2019/TT-BCT
Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019
THÔNG
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ về chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam Quyết định số
39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính ph về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của
Thủ tướng Chính ph về chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng tái tạo,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định thực hiện phát triển dự án điện
gió Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định về việc thực hiện phát triển dự án điện gió Hợp đồng mua
bán điện mẫu cho các dự án điện gió tại Việt Nam (sau đây gọi Hợp đồng mua bán
điện mẫu).
2. Thông này áp dụng đối với các đối tượng sau:
a) Ch đầu dự án điện gió;
b) Đơn vị quản vận hành các công trình điện gió;
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
c) Bên mua điện;
d) Các t chức, nhân khác liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu n sau:
1. Bên mua điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị trực thuộc được ủy quyền
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc tổ chức tiếp nhận quyền nghĩa vụ của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam theo quy định của pháp luật.
2. Bên n điện doanh nghiệp sản xuất, vận hành, kinh doanh bán điện từ các nhà
máy điện gió hoặc tổ chức tiếp nhận quyền nghĩa vụ sản xuất, vận hành, kinh doanh
bán điện của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Tổ hợp đồng bộ của tua bin điện gió bao gồm máy phát điện, b chuyển đổi, cánh
quạt, cột tháp, máy biến áp đồng bộ, dây dẫn đấu nối thiết bị, kết cấu khác phục vụ
sản xuất điện từ sức gió. Phần móng cột tháp, trạm biến áp, hào cáp các công trình
xây dựng liên quan không phải tổ hợp đồng bộ của tua bin điện gió.
4. Tua bin điện gió trong đất liền các tua bin có vị trí tâm của móng tua bin được xây
dựng trên đất liền vùng đất ven biển ranh giới từ đường mép nước biển thấp nhất
trung bình trong nhiều năm trở vào. Đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong
nhiều năm được xác định công bố theo quy định tại Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài
nguyên, môi trường biển hải đảo hoặc quy định của pháp luật về tài nguyên, môi
trường biển hải đảo được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
5. Tua bin điện gió trên biển các tua bin vị trí m của móng tua bin được xây dựng
nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra ngoài khơi.
Đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định công bố
theo Khoản 4 Điều này.
6. Diện tích đất cho khảo sát, nghiên cứu đầu dự án điện gió phần diện tích giới hạn
trong ranh giới địa lý được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy
định tại văn bản chấp thuận cho nhà đầu thực hiện khảo sát, nghiên cứu đánh giá
tiềm năng gió để lập dự án đầu điện gió trong một thời hạn cho phép. Diện tích này
chỉ được phép sử dụng cho c hoạt động khảo sát, nghiên cứu như xây dựng cột đo gió,
khảo sát địa chất, địa hình.
7. Diện ch sử dụng đất thời hạn của dự án điện gió tổng diện tích của móng trụ
tua bin gió bao gồm cả diện tích bảo vệ móng, diện tích đặt các thiết bị đồng bộ tại chân
cột điện gió; các đường cáp ngầm đấu nối điện gió, chân cột đường dây trên không đấu
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
nối điện; các trạm biến áp; diện tích xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ nhà
quản điều hành. Diện tích sử dụng đất thời hạn được cơ quan thẩm quyền giao
cho chủ đầu dự án trong toàn bộ đời dự án.
8. Diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án điện gió phần diện tích Chủ đầu được
phép sử dụng tạm thời cho việc thi công dự án điện gió, bao gồm: đường tạm phục vụ
thi công, bãi tập kết vật thiết bị, khu vực thi công, lán trại tạm công nhân các địa
điểm phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phần diện tích sử
dụng đất tạm thời không thuộc phần diện tích sử dụng đất thời hạn sẽ được quan
thẩm quyền thu hồi để sử dụng cho các mục đích khác.
9. Hành lang an toàn công trình điện gió hành lang an toàn của cột tháp gió, đường
dây truyền tải điện, trạm biến áp các hạng mục phụ trợ.
10. Hành lang an toàn của cột tháp gió nửa hình cầu, tâm tâm của chân cột tháp
gió, bán kính bằng chiều cao cột tháp gió cộng với bán kính cánh quạt tua bin.
11. Tiêu chuẩn IEC tiêu chuẩn kỹ thuật điện do Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế ban hành.
Chương II
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
Điều 3. Quy hoạch danh mục phát triển các dự án điện gió
1. Phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực
trong đó xác định tiềm năng khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án
điện gió chưa trong quy hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp thẩm
quyền phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.
2. Các dự án đã trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp quy hoạch phát triển
điện gió cấp tỉnh đã phê duyệt được thực hiện theo quy định về chuyển tiếp tại Điểm c
Khoản 1 Khoản 3 Điều 59 của Luật Quy hoạch.
3. Tiến độ vận hành, quy công suất các giai đoạn của d án phải tuân thủ theo đúng
quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã được cấp thẩm quyền
phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu dự án điều chỉnh tiến độ thực hiện sai lệch quá sáu
(6) tháng hoặc chia giai đoạn thực hiện dự án khác so với quy hoạch cần báo cáo
quan thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch để xem xét, thông qua.
4. Khi phát triển các dự án điện gió được phê duyệt danh mục trong quy hoạch phát
triển điện gió tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh phải cập nhật quy hoạch đấu nối dự
án điện gió vào hệ thống điện để đảm bảo truyền tải công suất dự án khả năng hấp
thụ hệ thống điện khu vực dự án. Trường hợp phương án đấu nối dự án thay đổi, UBND
Đánh giá bài viết
1 205
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo