Thông tư 01/2019/TT-BNV

Thông tư số 01/2019/TT-BNV

Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Nội dung Thông tư 01/2019/TT-BNV

Chỉ ký số của cơ quan vào văn bản đã có chữ ký số của Thủ trưởng

Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Theo đó, việc quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Văn thư cơ quan có trách nhiệm:

- Không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền;

- Phải trực tiếp ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành;

- Chỉ ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành sau khi đã có chữ ký số của người có thẩm quyền và văn bản do cơ quan, tổ chức trực tiếp số hóa.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về việc quản lý văn bản đến, văn bản đi…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/03/2019.

Đánh giá bài viết
1 213
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo