Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo là mẫu bản thông báo được tòa án nhân dân lập ra để thông báo về việc kháng cáo của cá nhân, tổ chức. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung yêu cầu kháng cáo. Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thông báo về việc kháng cáo tại đây.

Mẫu số 61-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Mẫu số 60-DS: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 59-DS: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo

Nội dung cơ bản của mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo như sau:

Mẫu số 62-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------- .

Số:...../TB-TA

.............., ngày.....tháng....năm.....

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHÁNG CÁO

Kính gửi (2) ...............................................................................................................

Địa chỉ (3) .................................................................................................................

Ngày.....tháng.....năm......., Tòa án nhân dân ................ nhận được đơn kháng cáo của ................

Kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số: ..../..../...-ST ngày.....tháng.....năm....... của Tòa án nhân dân

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

1 ..............................................................................................................................

2 ..............................................................................................................................

3 ..............................................................................................................................

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

1 ...............................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................

3 ...............................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thông báo cho .......................... được biết.

Sau khi nhận được thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).

Nơi nhận:

- Ghi nơi nhận theo quy định tại Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 62-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình).

(2) và (3) Ghi tên cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 277 Bộ luật tố tụng dân sự và địa chỉ của họ.

Đánh giá bài viết
1 1.142
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo