Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung đăng ký kinh doanh được thay đổi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ...........)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................

Do: ........................................ Cấp ngày: ........../......../..............................................

Vốn điều lệ (Vốn đầu tư):............................................................................................

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: .......................................................

Email: ........................................................ Website: ................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............Nam/nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .........................Quốc tịch:....................................

Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):.................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:....................Ngày cấp:....../......./........Cơ quan cấp:.........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

STT Mã ngành Tên ngành

2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp) ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

(Đối với thay đổi thành viên hợp danh, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi cư trú của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị khai trừ hoặctự nguyện rút khỏi công ty;

(Đối với thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ ty cổ phần, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).

(Đối với thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, ghi: Mức vốn đăng ký thay đổi, phương thức và thời điểm thay đổi vốn đầu tư

Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên; vốn điều lệ dự định tăng thêm hoặc giảm xuống; thời điểm góp thêm vốn hoặc thời điểm hoàn trả lại vốn và phương thức hoàn trả).

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

(Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

Tên Tòa án:.................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:..........................................Fax:..................................................................

Bản án/quyết định số: .................................................................................................

Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

.............., ngày...tháng...năm...

Kèm theo thông báo:

- ......................

- ......................

- ......................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 257
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo