Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 2

Yêu cầu và nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục THCS theo chương trình GDPT 2018 là nội dung 2 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 2 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở

NỘI DUNG 2

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

KÍ HIỆU VIẾT TẮT

Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ

GV Giáo viên

CBQL Cán bộ quản lý

BD Bồi dưỡng

HS Học sinh

CTGD Chương trình giáo dục

CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông

TH Tiểu học

THCS Trung học cơ sở

THPT Trung học phổ thông

ĐHSP Đại học sư phạm

ĐHGD Đại học Giáo dục

HVQLGD Học viện Quản lý giáo dục

GDPT Giáo dục phổ thông

GDĐT Giáo dục và Đào tạo

HĐGD Hoạt động giáo dục

HĐTN Hoạt động trải nghiệm

PPDH Phương pháp dạy học

KTĐG Kiểm tra đánh giá

NCBH Nghiên cứu bài học

CSVC Cơ sở vật chất

TBDH Thiết bị dạy học

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Phẩm chất: Phẩm chất là những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người;

Phẩm chất được đánh giá thông qua hành vi.

Năng lực: Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Năng lực được đánh giá bằng hiệu quả hoạt động.

Môn học: Môn học là lĩnh vực nội dung dạy học được thực hiện trong nhà trường có cấu trúc và lôgíc phù hợp với các ngành khoa học và thực tiễn tương ứng, phù hợp với những quy luật tâm – sinh lí của dạy học.

Hoạt động giáo dục: Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm.

Trải nghiệm: Trải nghiệm là quá trình hoạt động để thu nhận những kinh nghiệm, từ đó vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống.

Hướng nghiệp: Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Giáo dục STEM: STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kĩ thuật) và Mathematics (Toán học). Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên môn trong học tập, ở đó những khái niệm học thuật chính xác được kết hợp với bài học thực tiễn khi học sinh vận dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong một bối cảnh cụ thể, tạo nên sự kết nối giữa nhà trường, cộng đồng, việc làm và hoạt động kinh doanh toàn cầu cho phép sự phát triển những hiểu biết tối thiểu về STEM và cùng với nó là khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới” (nguồn:Tsupros, N., R. Kohler, & Hallinen, J. (2009). STEM Education).

Đánh giá tổng kết: Đánh giá tổng kết (còn gọi là đánh giá kết quả) là đánh giá có tính tổng hợp, bao quát nhằm cung cấp thông tin về sự tinh thông/thành thạo của học sinh ở các mặt nội dung kiến thức, kĩ năng và thái độ sau khi kết thúc một khóa/lớp học hoặc một môn học/học phần/chương trình học.

Đánh giá quá trình: Đánh giá quá trình là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động giảng dạy môn học/khóa học, cung cấp thông tin phản hồi cho người học biết được mức độ đạt được của bản thân so với mục tiêu giáo dục, qua đó điều chỉnh cách học, cách dạy giúp người học tiến bộ. Đánh giá quá trình còn được biết đến như đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Tích hợp: Tích hợp là sự hợp nhất/ nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất dựa trên những nét bản chất của các thành phần đối tượng chứ không phải là phép cộng đơn giản những thuộc tính của đối tượng ấy.

Dạy học tích hợp: Dạy học tích hợp là định hướng dạy học trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng … thuộc nhiều lĩnh vực (môn học/hoạt động giáo dục) khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Phân hóa: Phân hóa là chia một khối/ một nhóm thành nhiều phần/ nhiều đối tượng có các tính chất khác biệt nhau để thực hiện những tác động cho phù hợp.

Dạy học phân hóa: Dạy học phân hóa là dạy theo từng loại đối tượng, phù hợp với tâm sinh lý, khả năng, nhu cầu và hứng thú của người học nhằm phát triển tối đa tiềm năng riêng vốn có của mỗi người học.

Nội dung giáo dục địa phương: Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

Kế hoạch giáo dục của nhà trường: Kế hoạch giáo dục của nhà trường là loại hình văn bản chuyên môn nghiệp vụ để triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông quốc gia trong bối cảnh cụ thể của địa phương và các điều kiện thực tế của nhà trường; Kế hoạch giáo dục nhà trường là văn bản cụ thể hóa tiến trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (bao gồm nội dung giáo dục địa phương) phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực… để đạt được các mục tiêu giáo dục đã đề ra trên cơ sở phân tích bối cảnh của nhà trường. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng hằng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung và các hướng dẫn trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia.

Kế hoạch dạy học, giáo dục: Kế hoạch dạy học, giáo dục đề cập trong tài liệu này được hiểu là văn bản cụ thể hoá việc phân phối nội dung và tiến độ thực hiện chương trình dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia đến từng lớp của nhà trường trong điều kiện xác định.

Kế hoạch dạy học: Kế hoạch dạy học đề cập trong tài liệu này được xem xét ở các cấp độ: kế hoạch dạy học của trường; kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch dạy học bài học (hay còn gọi là giáo án), trong đó:

- Kế hoạch dạy học của nhà trường là văn bản thể hiện thời gian, thời điểm, địa điểm, giáo viên được phân công để triển khai nội dung chương trình giáo dục nhà trường cho các lớp học cụ thể trong một tuần, một tháng, hay một học kỳ theo biên chế năm học. Là cơ sở để triển khai thực hiện CTGD nhà trường đến giáo viên, học sinh và các bên liên quan;

- Kế hoạch dạy học môn học được hiểu là một văn bản thể hiện tiến trình thực hiện các nội dung môn học trong một học kì hay năm học ở một số lớp cụ thể; kế hoạch dạy học tạo thế chủ động cho giáo viên khi thực hiện chương trình dạy học, thấy rõ nhiệm vụ cụ thể cho tới từng kì và từng tuần;

- Kế hoạch dạy học bài học là văn bản cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục môn học vào điều kiện cụ thể. Kế hoạch dạy học được xây dựng phù hợp với đối tượng học sinh; Nội dung kế hoạch dạy học cụ thể hóa các mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với nội dung dạy học và yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh (mục tiêu bài học), có một số chi tiết về thiết bị dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức thực hiện dạy học, có thời gian, thời điểm thực thi các nội dung, vạch rõ, sắp đặt tiến trình thực hiện chương trình dạy học nội dung môn học cho phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thời gian triển khai nhằm đạt được mục tiêu dạy học đã xác định.

Quản trị nhà trường: Quản trị nhà trường là quá trình xây dựng các định hướng, quy định, kế hoạch hoạt động trong nhà trường; tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh thông qua huy động, sử dụng các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của nhà trường (Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 7 năm 2018 ban hành quy định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông).

Nội dung 2
YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tóm tắt nội dung 2:

Trên cơ sở Luật Giáo dục; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; những điểm mới trong thực hiện CTGDPT 2018, xác định các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở.

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 2, học viên có thể:

- Phân tích được các yêu cầu trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở theo chương trình GDTHCS 2018

- Xác định được các nhiệm vụ cơ bản của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình GDTHCS 2018

2.1. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở

Quản trị hoạt động dạy, giáo dục là quá trình xây dựng các định hướng, quy định, kế hoạch; tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh thông qua huy động, sử dụng các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Tiêu chí 5 (Tiêu chí về Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh) của Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT) nêu rõ các mức đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong việc thực hiện quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.

a) Mức đạt: chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường, tổ chức thực hiện dạy học và giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông;

b) Mức khá: đổi mới quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh hiệu quả; đảm bảo giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh; kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được nâng cao;

c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

Theo đó, để quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS hiệu trưởng phải:

- Xây dựng được các định hướng, các qui định cụ thể về thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với qui định triển khai CTGD THCS, điều kiện thực tế của nhà trường và các qui định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường học, các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;

- Tổ chức xây dựng được các kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển đội ngũ, CSVC, TBDH theo chiến lược phát triển của nhà trường và yêu cầu triển khai CTGD THCS 2018;

- Thực hiện việc giám sát, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường theo đúng qui định và chịu trách nhiệm giải trình về các hoạt động và kết quả dạy học giáo dục với các bên liên quan;

Hiệu trưởng quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh phát triển phẩm chất, năng lực theo chương trình giáo dục trung học cơ sở 2018, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

2.1.1. Quán triệt yêu cầu giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đến các bên liên quan trong quản trị hoạt động daỵ học, giáo dục

Hiệu trưởng trường THCS cần quán triệt yêu cầu đổi mới giáo dục và giúp mọi thành viên của trường và các bên liên quan hiểu rõ về Chương trình giáo dục phổ thông nói chung và chương trình giáo dục trung học cơ sở được xây dựng theo hướng hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất và năng lực cụ thể:

- Về phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực và Trách nhiệm

- Về năng lực chung:

(1) Năng lực tự chủ và tự học, có 6 năng lực thành phần:

- Tự lực

- Tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng

- Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình

- Thích ứng với cuộc sống:

- Định hướng nghề nghiệp:

- Tự học, tự hoàn thiện

(2) Năng lực giao tiếp và hợp tác, có 8 năng lực thành phần:

- Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp

- Thiết lập, phát triển các quan hệ xã hội; điều chỉnh và hòa giải các mâu thuẫn

- Xác định mục đích và phương thức hợp tác

- Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân

- Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác

- Tổ chức và thuyết phục người khác

- Đánh giá hoạt động hợp tác

- Hội nhập quốc tế

(3) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, có 6 năng lực thành phần:

- Nhận ra ý tưởng mới

- Phát hiện và làm rõ vấn đề

- Hình thành và triển khai ý tưởng mới

- Đề xuất, lựa chọn giải pháp

- Thiết kế và tổ chức hoạt động

- Tư duy độc lập

- Về năng lực đặc thù:

1) Năng lực ngôn ngữ

2) Năng lực tính toán

3) Năng lực khoa học

4) Năng lực công nghệ

5) Năng lực tin học

6) Năng lực thẩm mỹ

7) Năng lực thể chất

Các năng lực đặc thù được hình thành và phát triển ở các môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Quán triệt việc thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu hình thành và phát triển các yêu cầu về phẩm chất, năng lực cho học sinh, cần trả lời các câu hỏi:

- Những ai cần được quán triệt và thực hiện chương trình GDPT 2018?

- Khi nào quán triệt và thực hiện?

- Làm thế nào để quán triệt và thực hiện?

Những người cần quán triệt và thực hiện, đó là: tất cả những người tham gia vào các quá trình dạy học và giáo dục. Cụ thể:

- Cán bộ quản lý trường trung học cơ sở: Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn;

- Giáo viên dạy các môn học và thực hiện các động giáo dục;

- Học sinh: người thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện;

- Các lực lượng giáo dục khác.

Quán triệt và triển khai trong suốt quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục để hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực chung. Lưu ý với giáo viên và các lực lượng giáo dục khác các yêu cầu về năng lực đặc thù được thực hiện trong việc dạy và học các môn học, các hoạt động giáo dục.

Cách thức, biện pháp quán triệt và thực hiện tùy thuộc vào đối tượng và nội dung cần phổ biến, quán triệt. Ví dụ: phổ biến trong cuộc họp hội đồng nhà trường cho giáo viên, nhân viên; đưa vào quá trình dạy học, giáo dục để quán triệt cho học sinh; v.v…

Hiệu trưởng phải xác định rõ vai trò trò lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học, giáo dục; Định hướng cho đội ngũ giáo viên và các bên liên quan trong quá trình dạy học, giáo dục để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đồng thời, hiệu trưởng phải giám sát và hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học, giáo dục theo chương trình mới. Khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên sẽ rất cần đến sự hỗ trợ từ hiệu trưởng. Sự hỗ trợ này sẽ giúp giáo viên hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy, triển khai kế hoạch thực hiện dạy học, giáo dục đảm bảo thời gian và đạt chất lượng cao nhất. Ngoài ra, hiệu trưởng còn giữ vai trò giám sát, giúp phát hiện và điều chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giáo dục cho phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện nhà trường, đảm bảo chương trình dạy học, giáo dục được thực hiện đúng qui định, đạt được mục tiêu giáo dục cấp học.

2.1.2. Thực thi quyền tự chủ trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường

Một yêu cầu khác đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong thực hiện chương trình giáo dục là thực thi quyền tự chủ trong thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường ở tất cả các khâu từ xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường dựa trên chương trình giáo dục quốc gia đến cách thức triển khai thực hiện chương trình phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường.

Trong Chương trình GDPT 2018 đã nêu: “Dựa trên nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục”.

Căn cứ vào các quy định hiện hành về quyền tự chủ của các loại hình trường trung học cơ sở, các hoạt động trong quản lý trường trung học cơ sở, hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện các quyền tự chủ, nhất là tự chủ trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục để việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt được các kết quả mong muốn.

Hiệu trưởng phải tổ chức được lực lượng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, cụ thể hoá tiến trình thực hiện kế hoạch giáo dục của ngành giáo dục vào bối cảnh cụ thể của nhà trường và địa phương để đạt được các mục tiêu giáo dục cấp học

Trong việc thực hiện quyền tự chủ, Hiệu trưởng cần phát huy tính tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn và đội ngũ giáo viên, học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục.

Chương trình môn học chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động dạy học, giáo dục, từ đó phát huy tính tự chủ sáng tạo của học sinh trong thực hiện nhiệm vụ học và rèn luyện. Do đó hiệu trưởng phải chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch môn học phù hợp; Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp đặc điểm học sinh từng lớp, điều kiện thực tế của nhà trường để đạt được các yêu cầu theo qui định của chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Sách giáo khoa là phương thức cụ thể hoá chương trình môn học, không phải là văn bản quy phạm pháp luật như chương trình. Do đó, cần hướng dẫn giáo viên căn cứ vào chương trình và gợi ý của sách giáo khoa để triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

2.1.3. Đảm bảo dân chủ trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục

Để quản trị hiệu quả các hoạt động dạy học, giáo dục cần đảm bảo tính dân chủ trong mọi hoạt động quản trị của hiệu trưởng. Thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”, trong đó chú ý các nội dung:

- Thực hiện dân chủ trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; Huy động sự tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường vào quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục; lắng nghe ý kiến của các bên liên quan trong lựa chọn các nội dung giáo dục địa phương, các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường để tăng tính đồng thuận, cam kết trong triển khai thực hiện.

- Thực hiện dân chủ trong phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thông qua công khai nguyên tắc phân công.

- Thực hiên dân chủ trong đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ triển khai chương trình dạy học, giáo dục. Việc sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá (kể cả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp) cần có tính động viên, khuyến khích trong sử dụng cán bộ, giáo viên của nhà trường.

- Công khai các điều kiện cho dạy học, giáo dục của trường, kết quả hoạt động dạy học, giáo dục của trường và chịu trách nhiệm giải trình về các mặt hoạt động của trường cho các bên liên quan.

2.2. Nhiệm vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành, Hiu trưởng phải tổ chức thực hiện và tự thực hiện 9 nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học cơ sở; 8 nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng. Vì ý nghĩa và vị trí quan trọng của kế hoạch dạy học, giáo dục nên trong phạm vi của nội dung này chỉ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục (gọi chung là kế hoạch giáo dục) trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục.

2.2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ sở

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của cấp học được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình. Hiệu trưởng phải tập hợp được lực lượng tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Tiến hành quá trình phân tích bối cảnh của trường để xác định rõ điểm mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ của nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục; xác định các định hướng triển khai để xác định các mục tiêu dạy học, giáo dục mong đợi cần đạt, lựa chọn các việc cần làm, cách làm, phân bổ các nguồn lực cho mỗi công việc và sắp xếp theo tiến độ hợp lý để thực thi kế hoạch dạy học, giáo dục hiệu quả;

Trong chủ trì xây dựng kế hoạch giáo dục trường THCS, hiệu trưởng cần xác định đúng, đủ các căn cứ và những yêu cầu mới trong thực hiện CTGD để làm cơ sở cho việc hoạch định. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở, điều kiện nhà trường, địa phương, năng lực của đội ngũ giáo viên...

2.2.2. Tổ chức, chỉ đạo triển khai kế hoạch giáo dục trường trung học cơ sở

Hiệu trưởng phải tiến hành xây dựng cơ cấu tổ chức nhà trường, phân công nhiệm vụ, uỷ nhiệm quyền hạn cho từng cá nhân, tổ, nhóm, chuyên môn và các bộ phận khác để triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục đã xây dựng; Xác định cơ chế phối hợp và các mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ; huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động dạy học, giáo dục. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện cho giáo viên, nhân viên; thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ; tổ chức lao động khoa học.

Thực hiện quá trình giao việc, hướng dẫn thưc hiện nhiệm vụ; Đôn đốc, động viên giáo viên, nhân viên thực hiện các công việc đúng tiến độ; Giám sát, uốn nắn, hỗ trợ để giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vu dạy học, giáo dục học sinh đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng; Tạo động lực cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong học tập và tham gia các hoạt động giáo dục.

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục cần chú ý chỉ đạo thực hiện phương pháp, hình thức dạy học, giáo dục đa dạng, tích cực hoá hoạt động của hoc sinh; Để làm được các điều đó cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, phá bỏ các rào cản, tạo ra nhu cầu cần thiết phải thay đổi phương pháp dạy học, chuẩn bị các điều kiện khác cho sự thay đổi ấy; Đồng thời tiến hành thay đổi việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong quá trình dạy học, giáo dục. Khi đạt được kết quả mong đợi cần củng cố, duy trì và phát huy những thành tựu đạt được. Nếu điểm nào chưa phù hợp, tiếp tục điều chỉnh và triển khai tiếp. Trong quá trình triển khai thực hiện dạy học, giáo dục theo yêu cầu mới không để giáo viên đơn độc, cán bộ quản lý nhà trường, bộ môn đồng nghiệp cần chia sẻ hỗ trợ và đánh giá phản hồi kịp thời.

2.2.3. Kiểm tra, đánh giá và điểu chỉnh kế hoạch giáo dục

Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục là hoạt động được thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch và trong giai đoạn cuối của kỳ kế hoạch.

Việc kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện ở tất cả các khâu: Từ kiểm tra đánh giá việc xây dựng kế hoạch đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, trong đó có: mục tiêu, chỉ tiêu; thời lượng thực hiện; tiến trình thực hiện; các yêu cầu về phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; phương pháp và hình thức triển khai; các hoạt động của giáo viên, học sinh…

Sử dụng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học, giáo dục của giáo viên đã được phê duyệt triển khai để làm cơ sở cho kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục. Theo đó, xác định mức độ đạt được so với kế hoạch, phát hiện những sai lệch, xem xét những gì chưa đạt được hoặc đạt ở mức độ thấp cùng những nguyên nhân của chúng và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn để điều chỉnh cho kịp thời, phù hợp.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá cung cấp thông tin cho việc điều chỉnh kế hoạch trong thời gian thực hiện và làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục trong những năm tiếp theo.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 16
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo