Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản

Mẫu sổ theo dõi bảng kê lâm sản theo thông tư 27

Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản là biểu mẫu sổ theo dõi bảng kê lâm sản, ghi lại chi tiết ngày tháng xác nhận bảng kê lâm sản. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết mẫu bảng kê.

Mẫu số 06. Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản

CHI CỤC KIỂM LÂM ………..

HẠT KIỂM LÂM ……………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số sổ: ……/ Năm: 20…..

STHEO DÕI XÁC NHẬN BẢNG KÊ LÂM SẢN

Số TT của bảng kê lâm sản

Ngày tháng xác nhn

Tên chủ m sản

Địa chỉ của chủ lâm sn

Tổng lâm sản xác nhận (1)

Tên, chức danh người xác nhận

Người xác nhận ký tên

A

B

C

D

E

F

G

01

02

03

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(2)

NGƯỜI GHI S(2)

Ghi chú:

(1) Ghi tổng số lượng và khối lượng, trọng lượng từng loại lâm sản ghi trong bảng kê lâm sản;

(2) Cuối năm người ghi sổ và thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu để lưu sổ theo quy định.

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo