Sổ tay hướng dẫn thực hiện cách ly vùng có dịch COVID-19

Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19

Quyết định 904/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19".

Phải cách ly vùng có dịch Covid-19 tối thiểu 28 ngày

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 904/QĐ-BYT về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19".

Theo đó, khi vùng dịch đã có sự lây lan trong cộng đồng và có nguy cơ lớn lây lan sang các khu vực, địa phương khác trong khi hầu hết các khu vực, địa phương khác chưa có ca bệnh hoặc chỉ có một số ít ca bệnh xâm nhập thì cách ly vùng có dịch tối thiểu 28 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Bên cạnh đó, trong vùng cách ly, học sinh nghỉ học; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly cũng phải được cho nghỉ và không ra ngoài vùng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

Đáng chú ý, chính quyền và các cơ quan chức năng phải đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly thông qua việc cung ứng, thiết lập các điểm bán hàng bình ổn giá trong khu vực cách ly thay cho việc họp chợ để cung cấp: Nhu yếu phẩm; Lương thực, thực phẩm; Năng lượng, xăng dầu; Thuốc chữa bệnh thiết yếu;…

Hàng ngày, nhóm giám sát “rà từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện đo thân nhiệt, hỏi từng người tại hộ gia đình về tình hình sức khỏe để phát hiện ngay những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BQYTE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
. .
.
DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc
S6;9MIQU-BYT Ha N()i, ngay)
6
thong
3
ndm 2020
QUYETDINH
V~vi~c ban hanh "Sa tay Hmrng d~n ta clurc thuc hi~n
each ly y t~ vung co djch COVID - 19"
BQ TRUONG BQ Y TE
Can cir Nghi dinh s6 75/2017/Nf)-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh
phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 clnrc BQ Y tS;
Xet d~ nghi cua C\lCtnrong C\lCY tS du phong, BQY tS,
QUYETDINH:
Di~u
1.
Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "S6 tay Huang d~n t6 chirc thirc
hien each ly y tS vung co dich COVID - 19".
Di~u 2. "S6 tay Huang d~n t6 chirc thuc hien each ly y tS vung co dich
COVID - 19" la tai lieu huang d~n diroc ap dung tren toan quoc.
Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc k@tir ngay ky, ban hanh,
Di~u 4. Cac ong, ba: Chanh Van phong BQ;Chanh Thanh tra BQ;Vu tnrong,
C\lC tnrong, T6ng C\lC tnrong cac V\l, C\lC, T6ng C\lCthuQc BQ Y tS; Giam d6c
B~nh vi~n tf\l'CthuQc BQ Y tS; Vi~n truOng cac Vi~n V~ sinh dich t@,Vi~n Pasteur,
Vi~n S6t ret -
Ky
sinh trung - Con trung, Vi~n Y tS cong cQng Thanh ph6 H6 Chi
Minh; Giam d6c Sa Y ts; Thu truOng y tS cac BQ, nganh va Thli truOng cac dan vi
co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.
NO'inh{jn:
- Nhu DiSu 4;
- Ph6 ThU tu6ng Vi} Duc Dam (d€ bao cao);
- Cac D6ng chi Thu truong;
- UBND tinh/thimh ph6 tn.fCthuQc TV;
- C6ng TTDT BQ
Y
t~;
- Luu: VT, DP.
KT. BQ TRUONG
___ -'iIIiiIJ"y' TR
U
ONG
BQYTE
SOTAY
HUaNG DAN
TO
CHUC
THVC
HIJ~N
CACH LY Y TE VUNG CO DICH COVID-19
(Ban hanh
kern
thea Quyet dinh sl
tJb1
IQD-BYT
ngay)6
thang
8
ndm 2020 cua B(J Y ti)
Hit NQi, 2020
1
MT)C LT)C
I. Muc dich 3
II. Thiri di~m xem xet thi~t I~p vitng
each
Iy y t~ 3
III. CO'
sO'
phap
If
3
IV.
Quy mf
3
V. ThM gian 3
-r
VI. each thuc
to
chuc 3
1. Quyet dinh thiSt l~p vung each ly 3
2. T6 clnrc thirc hien 3
2.1. Cong tac truyen thong
truce
khi thuc hien each ly 3
2.2. ThiSt l~p chot, tram ki@msoat ra/vao vung each ly
.4
2.3. Dam bao an ninh, an toan, tr~t tv trong vung each ly
.4
2.4. Dam bao an sinh
xa
hoi trong vung each ly 5
3. Thuc hi~n cac hoat dQng y t~ trong vitng
each
ly 5
3.1. ThiSt l~p h~ thong giam sat phat hien chu dong benh dich tai cong dong: 5
3.2. T6 chirc each ly y tS 6
3.3. T6 chirc cac hoat dong kham benh, chua benh va cham soc sire khoe cho nhan
dan vung each ly 8
3.4. Bao dam cong tac ki@msoat phong chong lay nhiem tai co so diSu tri 10
3.5. Ho~t dQng truySn thong phong ch6ng dich trong vung cach ly 11
?
4. Kiem tra, giam sat 11
2
Đánh giá bài viết
1 123
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo