Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học

Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT 2020

Ngày 09/9/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 09/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Theo đó, đối với trẻ em mầm non, học sinh: Trước khi học sinh đến trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Bên cạnh đó, đối với giáo viên, cán bộ công nhân viên và người lao động của trường: Cần tuân thủ và thực hiện tốt các quy định sau trước khi học sinh đến trường bằng việc thông qua sổ liên lạc điện tử để gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, trong thời gian học sinh học tập tại trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm, tổ chức chào cờ tại lớp học. Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................................. i

1.Thông tin chung về dịch bệnh COVID-19 ................................................................... 1

1.1. Bệnh COVID-19 là gì? ............................................................................................. 1

1.2. Tác nhân gây bệnh COVID-19-Vi rút SAR-CoV-2 ................................................... 1

1.3. Phương thức lây truyền của bệnh COVID-19 ......................................................... 1

1.4. Các triệu chứng của bệnh COVID-19 ...................................................................... 2

1.5. Phương pháp xử trí và điều trị COVID-19 ............................................................... 2

1.6. Đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 .................................................................... 2

1.7. Các biện pháp phòng bệnh COVID-19..................................................................... 3

1.8. Khái niệm trường hợp bệnh (ca bệnh) trường hợp nghi ngờ bệnh (ca bệnh nghi ngờ), trường hợp tiếp xúc gần ................................................................... 4

1.8.1. Trường hợp bệnh xác định: là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ trường hợp nào đã được khẳng định bằng xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định. ..................................................................................................... 4

1.9. Các nguyên tắc phòng, chống dịch ......................................................................... 5

2. Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học ..... 6

2.1. Trước khi học sinh đến trường ............................................................................... 6

2.2. Trong thời gian học sinh học tập tại trường ............................................................ 7

2.3. Sau khi học sinh rời trường ................................................................................... 10

3. Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh .................... 11

3.1. Công tác chuẩn bị của nhà trường ........................................................................ 11

3.2. Ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học ..... 14

3.3. Công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch....................... 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 16

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
Số: 2566/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ, quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Giáo dục Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
trường học.
Số tay được sử dụng tại các sở giáo dục trên toàn quốc (Tài liệu kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục
Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các
đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục đào tạo các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giáo dục, Khoa học Công nghệ Bạc Liêu chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TƯ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.
KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG
HỌC
Nội, năm 2020
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................... i
1.Thông tin chung về dịch bệnh COVID-19 ................................................................. 1
1.1. Bệnh COVID-19 gì? ....................................................................................... 1
1.2. Tác nhân gây bệnh COVID-19-Vi rút SAR-CoV-2 ................................................ 1
1.3. Phương thức lây truyền của bệnh COVID-19 ......................................................... 1
1.4. Các triệu chứng của bệnh COVID-19 ...................................................................... 2
1.5. Phương pháp xử trí điều trị COVID-19 ............................................................... 2
1.6. Đối tượng nguy mắc COVID-19 ..................................................................... 2
1.7. Các biện pháp phòng bệnh COVID-19..................................................................... 3
1.8. Khái niệm trường hợp bệnh (ca bệnh) trường hợp nghi ngờ bệnh (ca bệnh nghi ngờ),
trường hợp tiếp xúc gần ................................................................... 4
1.8.1. Trường hợp bệnh xác định: ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ trường hợp nào đã
được khẳng định bằng xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét
nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định. ........................................................... 4
1.9. Các nguyên tắc phòng, chống dịch ........................................................................... 5
2. Các nguyên tắc bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học ..... 6
2.1. Trước khi học sinh đến trường ........................................................... 6
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
2.2. Trong thời gian học sinh học tập tại trường ............................................................ 7
2.3. Sau khi học sinh rời trường ............................................................... 10
3. Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh ................... 11
3.1. Công tác chuẩn bị của nhà trường ............................................................. 11
3.2. Ứng phó của nhà trường khi trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học .... 14
3.3. Công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch.................... 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 16
LỜI GIỚI THIỆU
Sự bùng phát của bệnh viêm đường hấp do chủng mới của vi rút corona y ra
(COVID-19) đã được Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn
cầu (PHEIC) vi rút này hiện đã lan ra hầu hết các quốc gia vùng nh thổ trên thế giới.
Việt Nam, nguy dịch bệnh bùng phát luôn thường trực. vậy, việc đảm
bảo an toàn cho tr em, học sinh, nhà giáo, n bộ, nhân viên người lao động tại các sở
giáo dục đặc biệt quan trọng, nhất trong giai đoạn hiện nay chưa thuốc điều trị đặc hiệu,
chưa vắc xin...
Các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn sự lây lan tiềm ẩn của COVID-19
trong môi trường học đường, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn học tập bảo vệ học sinh, giáo
viên nhân viên trong trường học. Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng tài liệu tham khảo
Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học tài liệu
này cung cấp các nội dung bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo
dục Đào tạo Tổ chức Y tế Thế giới. Tài liệu này được hoàn thành trong thời gian ngắn nên
chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, rất mong nhận được sự chia sẽ góp ý về
nội dung để tài liệu tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.
NHÓM BIÊN SOẠN
1. Thông tin chung về dịch bệnh COVID-19
1.1. Bệnh COVID-19 gì?
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được thông báo về
các trường hợp viêm phổi không nguyên nhân tại thành phố Hán, Trung Quốc. Một
loại vi rút corona mới được xác định nguyên nhân gây bệnh vào ngày 7 tháng 01 năm 2020
tạm thời được đặt tên phiên bản 2019 của vi rút corona - nCoV (novel coronavirus) - tên bệnh
được tạm thời đặt bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 2019.
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố chính thức tên bệnh
COVID-19, trong đó “CO” ch viết tắt của tên chủng vi rút CORONA, “VI” viết tắt cho
Đánh giá bài viết
1 91
Bài liên quan