Quyết định về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Số: 52/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật
cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 4090/STP-VBQP ngày 26/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng:

Trẻ em dưới 16 tuổi có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội bị bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phải phẫu thuật thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Trẻ em thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏi rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; trẻ em thuộc hộ nghèo;

b) Trẻ em thuộc hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 1).

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 30 triệu đồng/ca; số còn lại do Bảo hiểm y tế, Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

Đối với ca phẫu thuật không có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 70% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 42 triệu đồng/ca; số còn lại do Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

b) Đối tượng tại điểm b khoản 1 Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 35% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 21 triệu đồng/ca

Đối với ca phẫu thuật không có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 49% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 29 triệu đồng/ca.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: 4 năm (Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm báo cáo Thành phố.

b) Thực hiện hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đảm bảo đúng đối tượng, chế độ và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

c) Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em triển khai tổ chức thực hiện.

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội:

a) Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hàng năm và thanh quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

b) Tăng cường tuyên truyền huy động các tổ chức kinh tế, cá nhân ủng hộ đóng góp để tiến tới giảm dần hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đ/c PVP, LĐCSXH, TH, PC, KSTTHC, KT;
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tưởng

Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo