Quyết định số 4999/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai

Quyết định số 4999/QĐ-UBND - Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai

Quyết định số 4999/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
Số: 4999/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất
đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày
20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
---------------------

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3322/TTrTN&MT-ĐKTK ngày 22/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn;

2. Ông Trần Anh Dũng - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó thường trực đoàn;

3. Ông Nguyễn Minh Mười - Trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đất đai, phó đoàn;

4. Ông Lê Tuấn Định - Phó trưởng phòng Đăng ký Thống kê Đất đai, thành viên;

5. Ông Chu Mạnh Tuấn - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, thành viên;

6. Ông Đinh Minh Hoàng - Chuyên viên Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

7. Bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh - Thanh tra viên Phòng Tổng Hợp Thanh tra Thành phố, thành viên;

8. Ông Mai Nhân Hiền - Chuyên viên Phòng Quản lý TSNĐKCHT - Chi cục quản lý công sản - Sở Tài chính, thành viên;

9. Ông Ngô Quyết Thắng - Chuyên viên Thanh tra Sở Xây dựng, thành viên;

10. Ông Lê Đình Bình - Chuyên viên phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán - Cục Thuế Hà Nội, thành viên;

11. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã nơi có đất để tổ chức kiểm tra, tổ viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:

- Kiểm tra các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành của Thành phố phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm kê quỹ đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các trường hợp đã được kết luận theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 21/7/2009 của UBND Thành phố).

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra cụ thể, lập hệ thống mẫu báo cáo, biểu mẫu tổng hợp và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ địa chính các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện.

- Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập báo cáo của các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sử dụng đất, tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả việc chấp hành các quy định của Nhà nước khi được giao đất, cho thuê đất, đối chiếu với hồ sơ sử dụng đất khi xin sử dụng đất và thống nhất kết luận, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND Thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2011.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố:

- Báo tình hình triển khai dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tình hình chấp hành pháp luật đất đai, môi trường theo hệ thống biểu mẫu của đoàn kiểm tra.

- Phối hợp và cung cấp các số liệu có liên quan khi Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Điều 4. Kinh phí thực hiện của Đoàn kiểm tra do Ngân sách Thành phố cấp theo quy định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ trì.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thành viên của Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như trên Điều 5;
  • Bộ TN&MT (để b/c);
  • Chủ tịch UBND TP (để b/c);
  • Chánh Văn phòng UBND TP;
  • PVP: Phạm Chí Công;
  • Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Vũ Hồng Khanh

Đánh giá bài viết
1 4.796
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo