Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy... Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên.

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên

ĐẢNG BỘ:..............................

ĐẢNG ỦY:..............................

Số ..........- NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............ngày....tháng......năm.........

QUYẾT ĐỊNH
Kết nạp đảng viên

- Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số.................QĐ/TW ngày........tháng.......năm............ của.......................... ủy quyền cho đảng uỷ..............................được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên.

- Xét đơn xin vào Đảng của

- Căn cứ Nghị quyết số..........NQ/CB ngày.....tháng.....năm.........của

Chi bộ về việc đề nghị kết nạp...............................................................................vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp đồng chí........................................................................................................

Sinh ngày...................tháng.....................năm....................................

Quê quán:................................................................................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều 2: Cho bộ....................................................chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí......................................................vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Văn phòng Đảng ủy, chi bộ..............................................................và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ.....................
(để báo cáo).

- Như Điều 3

- Lưu Hồ sơ đảng viên.

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp

Ngày.... tháng.... năm....

T/M ĐẢNG UỶ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
1 3.491
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo