Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mời các bạn tham khảo.

1. Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là gì?

Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là mẫu ban hành theo Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu dùng để quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế.

2. Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Mẫu số 09/TXNK

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-…

….., ngày … tháng … năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở …………….(1)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH(2)

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;(3)

Căn cứ Điều... Nghị định số... ngày... của Chính phủ;(3)

Căn cứ khoản... Điều... Thông tư số… ngày… của Bộ Tài chính;(3)

Căn cứ Quyết định số.... ngày... của... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan/Chi cục Hải quan...;

Căn cứ Quyết định số… ngày... của... về việc kiểm tra tại trụ sở …………..(1);

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo Quyết định số... ngày.... của... về việc kiểm tra tại trụ sở ……………(1), mã số thuế ………….., địa chỉ ………..

Thời gian gia hạn là ... ngày làm việc, kể từ ngày.../.../... đến ngày .../.../...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ………….(1) và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên người nộp thuế.

(2) Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan/...

(3) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 17
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.