Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin hợp đồng kinh doanh bị đình chỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh tại đây.

Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh như sau:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)
__________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số:....../......./QĐ-TBPS(2) ................., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: (3)

Ông (Bà)........................................................................................................... (4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;

Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS ngày........ tháng........ năm............

Đối với:........................................................................................................... (5)

Địa chỉ:............................................................................................................ (6)

Xét thấy tại Quyết định số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng.....năm......

Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Của ................................................................................................................. (7)

Nay ................................................................................................................. (8)

Đã ................................................................................................................... (9)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của ......................................... (10)

Địa chỉ: ............................................................................................................. (11)

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật phá sản.

Nơi nhận:

(Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi và thông báo theo quy định tại
khoản 2 Điều 76 của Luật phá sản và lưu hồ sơ phá sản).

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
.............................................. (12)

Hướng dẫn sử dụng:

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh (ví dụ: Số: 02/2005/QĐ-ĐCTTPH).

(3) Nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì thêm chữ "Tổ" trước hai chữ "Thẩm phán".

(4) Ghi họ, tên Thẩm phán; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi họ, tên Thẩm phán là Tổ trưởng, sau đó gạch ngang và ghi hai chữ "Tổ trưởng" (ví dụ: Ông Lê Hải Nam - Tổ trưởng); tiếp đó ghi họ, tên hai Thẩm phán còn lại.

(5), (6) và (10), (11) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

(7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

(9) Nếu thuộc điểm a khoản 1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh"; nếu thuộc điểm b khoản 1 Điều 76 của Luật phá sản thì ghi: "đã được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ".

(12) Nếu một Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản thì ghi "Thẩm phán"; nếu Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản, thì ghi:

"TM. Tổ Thẩm phán
Tổ trưởng"

Đánh giá bài viết
1 105
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo