Quyết định 999/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 999/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Tóm tắt nội dung Quyết định 999/QĐ-TTg

Ngân hàng Nhà nước thí điểm cho vay ngang hàng

Ngày 12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo đó, để đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, Thủ tướng yêu cầu:

- Ngân hàng Nhà nước: Xây dựng quy định giao dịch thanh toán xuyên biên giới qua Cổng thanh toán do Ngân hàng Nhà nước cấp phép; nghiên cứu cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng; nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech…

- Bộ Tài chính: Triển khai ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong lĩnh vực thuế; ban hành, hướng dẫn các chính sách thuế phù hợp với kinh tế chia sẻ; nghiên cứu, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý Nhà nước…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại đầu tư được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 999/QĐ-TTg
Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018 phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 01 năm 2018 Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2018
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư,
`
Điều 1. Phê duyệt “Đề án thúc đẩy hình kinh tế chia sẻ” với những nội dung ch yếu
sau:
1. Mục tiêu
a) Đảm bảo môi trường kinh doanh nh đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo
hình kinh tế chia sẻ kinh tế truyền thống;
b) Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình
kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ doanh nghiệp
cung cấp nền tảng;
c) Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ s phát triển nền kinh tế số.
2. Quan điểm
a) Ủng hộ thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều
kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới; không cần thiết phải các chính
sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo hình kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ
không phải một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế.
b) Quản nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển
trong đó các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi duy cách thức quản lý nhà nước
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế s cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời
nâng cao nhận thức năng lực của doanh nghiệp, địa phương người n về hình
kinh tế chia sẻ.
c) Tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh
tế chia sẻ doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, giữa doanh nghiệp trong nước
doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp truyền
thống chuyển đổi hình thức kinh doanh; Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường
năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng; đặt doanh nghiệp vào
trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước
phát triển tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa cấp độ doanh nghiệp
toàn bộ nền kinh tế.
d) Thực hiện chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) cho việc triển khai
ứng dụng các công nghệ mới trong hình kinh tế chia sẻ.
đ) Nâng cao năng lực quản của bộ máy nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 đáp ứng u cầu quản lý thúc đẩy hình kinh tế chia sẻ. Khuyến khích
các hình kinh tế chia sẻ trên sở phù hợp với lợi ích trình độ phát triển kinh tế,
hội của đất nước, đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
e) Hạn chế những rủi ro liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phòng ngừa
thất thoát thuế, lẩn tránh thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Định hướng giải pháp quản nhà nước nhằm thúc đẩy hình kinh tế chia sẻ
a) Nhóm các giải pháp thực hiện quyền trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong
kinh tế chia sẻ
- Nâng cao năng lực để hiểu trách nhiệm nhân doanh nghiệp về khai báo thông
tin liên quan đến các hoạt động của kinh tế chia sẻ cho các cơ quan quản Nhà nước,
bao gồm các thông tin hoạt động, nghĩa vụ thuế các quy định quản chuyên ngành.
- Xây dựng chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia
sẻ bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ.
- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong kinh tế chia sẻ như vấn đề lao động, việc làm, an sinh
hội.
- Tạo thị trường cho mọi công dân tham gia vào các hoạt động kinh doanh chia sẻ (bao
gồm cả không gian, ng hóa kỹ năng).
- chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường (tham gia hoạt
động kinh tế chia sẻ) như đơn giản các thủ tục cấp phép, cung cấp các hỗ trợ tài chính
cho các nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng từ các hoạt động chia sẻ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Nhóm giải pháp thực hiện quyền trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh
tế chia sẻ
- Nâng cao năng lực hiểu biết sử dụng dịch vụ kinh tế số, pháp luật về hợp đồng số
cho người sử dụng dịch vụ; đảm bảo an toàn lao động an toàn trong thanh toán các
hợp đồng điện tử.
- Các bộ, ngành tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với nhau trong công tác
điều hành quản nhà nước; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin dữ liệu giữa
các bộ, ngành với chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề.
- Nhà nước cần xây dựng chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt
động kinh tế chia s bao gồm cả chế bảo vệ người tiêu dùng.
c) Nhóm giải pháp thực hiện quyền trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh
nghiệp cung cấp nền tảng trong kinh tế chia sẻ
- Tiếp tục cải thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi ổn định cho doanh
nghiệp nền tảng đổi mới sáng tạo, tiếp cận tài chính, khuyến khích cạnh tranh, hỗ trợ
doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D.
- Tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với c sở đào tạo,
nghiên cứu khoa học để nâng cao đóng góp của các Trường đại học, sở nghiên cứu
nhà nước đối với hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng.
- chính sách cho phép thử nghiệm trong phạm vi hẹp thời hạn đối với các hoạt
động cung cấp nền tảng tính mới; tôn trọng tính mới, tính sáng tạo của hoạt động
doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng, khuyến khích khai thác lợi thế
chia sẻ kết nối, lợi thế công nghệ.
d) Nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng phát triển hệ sinh thái cho kinh
doanh, đầu theo hình kinh tế chia sẻ
- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa kinh tế chia sẻ kinh tế truyền thống:
soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh
doanh truyền thống áp dụng chung cho kinh tế chia sẻ.
- Xây dựng các chính sách tạo chủ động phát triển kinh tế chia sẻ, ban hành các tiêu
chuẩn, quy chuẩn phù hợp: Khuyến khích đổi mới phát triển công nghệ, ưu tiên nghiên
cứu phát triển các nền tảng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sở hạ tầng
cho phát triển kinh tế chia sẻ.
- Sửa đổi, hoàn thiện bổ sung hệ thống pháp luật chính sách hiện hành để phù hợp
với các hoạt động của kinh tế chia sẻ, đặc biệt quy định trách nhiệm giữa các bên trong
kinh tế chia sẻ, trách nhiệm của các quan nhà nước trong việc quản đối với hình
kinh doanh này.
Đánh giá bài viết
1 71
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo