Quyết định 963/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Quyết định 963/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19".

Chưa có vắc xin đặc hiệu phòng chống COVID-19

Ngày 18/3/2020, Bộ Y tế ra Quyết định 963/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19".

Theo đó, hiện nay chưa có vắc xin đặc hiệu phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Vì vậy, để phòng chống COVID-19, người dân cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như: Không đến vùng có dịch, hạn chế tập trung đông người; hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp; thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; vệ sinh cá nhân thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi…

Bên cạnh đó, nhằm phòng, chống dịch hiệu quả, Bộ Y tế cũng yêu cầu các trường học, xí nghiệp, công sở, cộng đồng dân cư triển khai biện pháp đóng cửa theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh/thành phố. Ngoài ra, các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao tại các cơ sở karaoke, phòng trà ca nhạc, cơ sở luyện tập gym, rạp chiếu phim, quán bar, sân khấu… cũng cần được hạn chế hoặc tạm dừng thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc
l~p -
TV do -
H~nh plnic
Hit N(ji, ngitYA~ thang
3
ndm 2020
S6:
963
IQD-BYT
QUYETDJNH
v~
vi~c ban hanh
"HU'O'ng dfin tam thiri giam sat va phong, chBng COVID-19"
BO TRUONG BO Y TE
. .
Can cir Nghi dinh s6 75/20 17IND-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh
phu quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co cfrut6 chirc B9 Y tS;
Xet dS nghi cua Cue tnrong Cue Y tS du phong, B9 Y tS,
QUYETDJNH
Di~u
1.
Ban hanh kern theo Quyet dinh nay
"Huang
dftn tarn thai giam sat
va phong, chong COVID-19".
Di~u 2.
"Huang
dftn tarn thai giam sat va phong, chong COVID-19" la tai
lieu hu~g dftn duoc ap dung tai cac co sa y tS du phong va kham, chua benh tren
toan quoc.
Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc
kS
tir
ngay ky ban hanh va thay thS Quyet
dinh s6 343/QD-BYT ngay 07 thang 02 nam 2020 cua B9 Y tS vS vi~c ban hanh
Huang
dftn t~m thai giam sat va phong, ch6ng b~nh viem duang ha hfrp cfrp do
chung mai cua vi rut Corona (nCoV).
Di~u 4. Cac ang, ba: Chanh Van phong B9; Chanh Thanh tra B9; Vv truOng,
Cvc truOng, T6ng Cvc
truang
cac Vv, Cvc, T6ng cvc thu9C B9 Y tS; Vi~n truOng
Vi~n V~ sinh dich tS, Vi~n Pasteur, Giam d6c cac b~nh vi~n tf\fc thu9C B9 Y ts;
Giam d6c Sa Y tS cac tinh, thanh ph6 tr\fc thu9C Trung
uang;
Thu truOng y tS cac
B9, nganh va Thu truOng cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay.!.
Noi
nhijn:
- Nhu DiSu 4;
- PTTg.
va
Dt'l'cDam
(d~
bao cao);
- Ok
thanh vien BCD
QG
PhOng ch6ng dich
COVID-19;
- Cae d6ng chi Tht'r truang;
- C6ng TTDT B9 Y
tS;
- Luu: VT, DP.
KT. BO TRUONG
~~R({TRUONGq,
BO
Y
TE
CONG HOA
xA
HOI
CHiT
NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
HUaNG nAN T~M THOI
Giam sat va phong chang COVID-19
(Ban hanh
kern
thea Quyet dinh
s6
t;Jbj
IQf!-BYT ngaYA~ thang 3 ndm 2020
cua
B(J Y
te)
I. D~C DIEM CHUNG
Benh COVID-19 la benh truyen nhiem c~p tinh thuoc nhom A do vi rut
SARS-CoV-2 gay ra. Benh lay truyen til nguoi sang nguoi. Thai gian u benh trong
khoang 14 ngay. Nguoi mac benh co trieu clurng viem dirong ho h~p c~p tinh: s6t,
ho, dau hong, kho tho, co thS d~n dSnviem phoi nang, suy ho hap c~p va tu vong, d~c
biet 0 nhfrng nguoi co benh ly nen, man tinh. M9t s6 ngiroi nhiem vi rut SARS-Co V-
2 co thS co biSu hien lam sang nhe khong ro trieu clurng nen gay kho khan cho viec
phat hien, DSn nay, benh chua co thu6c dieu tri d~c hieu va v~c xin phong benh.
Ca benh xac dinh d~u tien duoc ghi nhan tai thanh ph6 Vii Han, tinh H6 B~c,
Trung Qu6c ngay 03112/2019. Tinh dSn ngay 17 thang 3 nam 2020, thS giai ghi
nh~ 183.738 ca m~c COVID-19 t~i 162 qu6c gia va vling lanh th6, trong do co 7.177
ca b~nh tu vong. Ngay 11 thang 3 nam 2020, WHO nh~n dinh dich COVID-19 duQ'c
coi nhu la d~i dich toan c~u.
T~i Vi~t Nam da ghi nh~n 66 ca m~c t~i l3 tinh thanh ph6
0
ca miSn B~c, miSn
Trung, miSn Nam vai 41 truang hQ'Pm~c xam nh~p til nhiSu qu6c gia va 25 truang
hQ'Play truySn thu phat trong nuac.
Huang d~n t~m thai nay duQ'cxay d\fng vai cac n9i dung giam sat va cac ho~t
d9ng phang, ch6ng theo cac diSn biSn tinh hinh dich b~nh dS cac tinh, thanh ph6,
dan vi y tS va cac dan vi lien quan can cu ap d\mg, t6 chuc triSn khai theo th\fc tS
t~i dia phuang, dan vi.
II. HUONG DAN GIA.MSAT
1.
Djnh nghia ca b~nh, ngU'criti~p xuc g~n
1.1. Ca
b~nhnghi ngif
(ca
b~nhgiam sat)
La nguai co it nh~t m9t trong cac tri~u chUng: s6t; ho; dau hQng; kho tho ho~c
viem ph6i va co m9t trong cac ySu t6 dich tS sau:
- Co tiSn su dSnIqualo/vS til qu6c gia, vling lanh th6 co ghi nh~n ca m~c
COVID-19 lay truySn n9i dia (local transmission) theo thong tin cua T6 chilc
Y
tS
thS giai trong vang 14 ngay kS tu ngay nh~p canh.
- Co tiSn si'rdSnlo/vS
ill
nai co 6 dich dang ho~t d9ng t~i Vi~t Nam trong vang
14 ngay truac khi khoi phat b~nh. Cac Vi~n V~ sinh dich tS/Pasteur hang ngay t6ng
1
hop danh sach noi co 6 dich dang hoat dong thuoc khu V\ICphu trach gtri vS C\lCY
tS du phong d~ thong bao cho cac dia phuong khai thac thong tin dich tS.
- TiSp xuc g~n voi ca benh xac dinh hoac ca benh nghi
ngo
trong yang 14
ngay tnroc khi khoi phat benh.
1.2. Ca benh xdc
dinh
. .
La ca benh nghi ngo hoac b:1tcir nguoi nao co xet nghiem duong tinh voi vi
rut SARS-Co V-2 duoc thuc hien boi cac co
So'
xet nghiem do BQ Y tS cho phep
khang dinh,
1.3. Nguai tiip xuc gan
TiSp xuc g~n la nguoi co tiSp xuc trong yang 2 met voi ca benh xac dinh hoac
ca benh nghi ngo trong thai ky m~c benh, bao g6m:
a) Nguoi song trong cling hQgia dinh, cling nha voi ea benh xac dinh hoac ea
benh nghi ngo trong thai ky mac benh.
b) Nguai cling nhom lam vi~c ho~c cling phang lam vi~c vai ea b~nh xac dinh
ho~c ca b~nh nghi nga trong thai ky m~c b~nh.
c) Nguai cling nhom: du lich, cong tac, vui chai, bu6i lien hoan, cUQchQp ...
vai ca b~nh xae dinh ho~c ca b~nh nghi nga trong thai ky m~c b~nh.
d) Nguai ng6i cling hang va truac sau hai hang ghS tren cling mQt phuang
ti~n giao thong (tau, xe 0 to, may bay, tau thuy ... ) vai ca b~nh xac dinh ho~c ca
b~nh nghi nga trong thai ky m~c b~nh. Trong mQt s6 truang hgp e\l th~, tuy thea
kSt qua diSu tra dich tS, ca quan y tS se quySt dinh vi~c
rna
rQng danh saeh nguai
tiSp xuc g~n d6i vai hanh khaeh di cling mQtphuang ti~n giao thong.
d) B~t elr nguai nao co tiSp xuc g~n vai ca b~nh xae dinh ho~c ca b~nh nghi
nga trong thai
kY
m~e b~nh
a
cac tinh hu6ng khac.
2. Dinh nghia
A
dich
2.1.
6
djch: mQtnai (thon, xom, dQi/t6 dan
ph6/~p/khom/dan
vi... ) ghi nh~n
tu 01 ca b~nh xae dinh tra len.
2.2.
6
djch cham dirl hO(lt d{Jng: khi khong ghi nh~n ea b~nh xac dinh m~c
mai trong yang 28 ngay k~ tu ngay ca b~nh xae dinh g~n nh~t dUQ'ecach ly y tS.
3. NQi dung giam sat
Dieh co th~ diSn biSn r~t khac nhau
a
cac tinh, thanh ph6 trong toan qu6c.
MQt s6 tinh, thanh ph6 da ghi nh~n ca b~nh; mQt s6 tinh, thanh ph6 khac chua ghi
nh~n ca b~nh. Tliy thea diSn biSn dieh
a
tung tinh, thanh ph6 rna th\Ic hi~n nQidung
giam sat nhu sau:
3.1. Khi chua ghi nh{in ca bfnh xac djnh tren dja ban tinhlthanh pha
Yeu c~u phat hi~n
sam
cae ea b~nh nghi nga d~u tien d~ each ly, l~y m~u
b~nh ph~m ch~n doan xac dinh sam ca b~nh khong d~ dieh xam nh~p van cQng
d6ng. Cac nQidung giam sat bao g6m cac ho~t dQng sau:
2
Đánh giá bài viết
1 351
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo