Quyết định 941/QĐ-BTTTT 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông được sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 941/QĐ-BTTTT 2020

Quyết định 941/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tóm tắt nội dung Quyết định 941 2020 BTTTT

Có thể nộp hồ sơ công bố hợp quy qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 04/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 941/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bao gồm: Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phải công bố hợp quy; Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy;…

Theo đó, các thủ tục hành chính trên được thực hiện bằng cách nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước (Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông, cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông); nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Cục Viễn thông.

Ngoài ra, bổ sung thêm 1 trường hợp phải thực hiện lại việc công bố hợp quy đó là: Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đã công bố hợp quy thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

1
DANH MC TH TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG
LĨNH VỰC VIN THÔNG VÀ INTERNET THUC PHM VI
CHỨC NĂNG QUN LÝ CA B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s /QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2020
ca B trưng B Thông tin và Truyn thông)
PHN I
DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH
STT
S h
TTHC
Tên th tc hành chính
Tên VBQPPL quy
định ni dung sa
đổi, b sung
Lĩnh
vc
Cơ quan
thc hin
A. Th tc hành chính cấp trung ương
1.
1.004588
Tiếp nhn công b hp
quy đối vi sn phm
chuyên ngành công ngh
thông tin truyn
thông sn xut trong
nước bt buc phi ng
b hp quy
Thông tư s
10/2020/TT-BTTTT
ngày 07 tháng 5 năm
2020 sa đi, b sung
mt s ni dung ca
Thông tư s
30/2011/TT-BTTTT
ngày 31 tháng 11 năm
2011 ca B trưng
B Thông tin và
Truyn thông quy
định v chng nhn
hp quy và công b
hợp quy đối vi sn
phm, hàng hóa
chuyên ngành công
ngh thông tin và
truyn thông
Vin
thông và
Internet
Cc Vin
thông
2.
1.004611
Tiếp nhận công bố hợp
quy đối với sản phẩm
chuyên ngành công nghệ
thông tin truyền
thông sản xuất trong
nước bắt buộc phải
chứng nhận công bố
hợp quy
Vin
thông và
Internet
Cc Vin
thông
3.
2.001118
Xác nhận đăng kiểm
tra chất ợng hàng hóa
nhập khẩu đối với ng
hóa nhập khẩu bắt buộc
phải công bố hợp quy
Vin
thông và
Internet
Cc Vin
thông
4.
1.002655
Xác nhận đăng kiểm
tra chất ợng hàng hóa
nhập khẩu đối với ng
hóa nhập khẩu bắt buộc
phải chứng nhận và công
bố hợp quy
Vin
thông và
Internet
Cc Vin
thông
2
PHN II
NI DUNG C TH CA TH TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SA ĐI,
B SUNGNH VỰC VIN THÔNG INTERNET THUC PHM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CA B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
1. Tiếp nhận công bố hp quy đối với sn phẩm chun nnh công nghệ thông
tin truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phảing bố hợp quy
Trình t
thc hin:
T chc, cá nhân thc hin công b hp quy theo trình t sau:
- T đánh giá sự phù hp ca sn phm vi quy chuẩn tương
ứng theo các bước:
+ Kim tra tính phù hp ca kết qu đo kiểm để đảm bo kết
qu đo kiểm của đơn vị đo kiểm đủ thm quyn theo quy
định ti khoản 2, Điều 5 Thông số 30/2011/TT-BTTTT
đưc sửa đổi, b sung ti khoản 1, Điều 1 Thông số
15/2018/TT-BTTTT.
+ T đánh giá sự phù hp ca mu sn phẩm trên cơ sở so sánh
kết qu đo kiểm vi các ch tiêu ca Quy chun k thut
tương ứng.
- Đăng ký mẫu du hp quy (Ph lục VI Thông s
30/2011/TT-BTTTT).
- Lp h đăng công b hợp quy theo quy định ti khon 1
Điu 17 của Thông 30/2011/TT-BTTTT được sửa đổi ti
khon 4 Điều 1 Thông số 10/2020/TT-BTTTT gi h
đến cơ quan tiếp nhn công b hp quy.
- T chức, nhân được Thông báo tiếp nhn Bn công b hp
quy trong thời gian năm (05) ngày làm vic k t ngày nhận đủ
h sơ theo quy định. Trường hp không tiếp nhn Bn công b
hợp quy, quan tiếp nhn h trách nhiệm thông báo
bằng văn bản cho t chc, cá nhân đăng ký công bố hp quy v
nhng nội dung chưa phù hợp để hoàn thin thc hin li
việc đăng ký công bố hp quy.
- T chc, nhân phi thc hin li vic công b hp quy
trong các trường hp sau:
+ Thiết kế k thut ca sn phẩm, hàng hóa đã công bố hp
quy thay đổi làm thay đổi ch tiêu k thut ca sn phm.
+ Ni dung ca h sơ ng bố hợp quy đã đăng ký có sự thay đi.
Trình t thc hin công b hp quy li giống như đăng công
b hp quy lần đầu.
Đánh giá bài viết
1 40
Bài liên quan