Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH 2020 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Quyết định số 895/QĐ-LĐTBXH 2020

Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Bộ LĐTBXH công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 30/7/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Theo đó, công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 08 nghề như sau: 02 nghề xây dựng mới là vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt và tiện vạn năng; 06 nghề cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung là quản trị khách sạn, chế biến và bảo quản thủy sản, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, mộc dân dụng, mộc nội thất, công nghệ sửa chữa ô tô.

Cụ thể, danh mục các đơn vị năng lực của nghề vận tải hàng hóa gồm: Ứng xử nghề nghiệp; Thích nghi nghề nghiệp; Sử dụng công nghệ thông tin; An toàn lao động; Rèn luyện thân thể; Đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện quy tắc an toàn lao động trong vận tải đường sắt; Giao tiếp hiệu quả với khách hàng;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định 895 2020 BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
______

Số: 895/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bàn hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 21 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;

Xét tờ trình của Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 08 nghề xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2019;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 08 nghề, gồm:

- 02 nghề xây dựng mới: Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt: Tiện vạn năng.

- 06 nghề cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung: Quản trị khách sạn; Chế biến và bảo quản thủy sản; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Mộc dân dụng; Mộc nội thất Công nghệ sửa chữa ô tô.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; Website Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

Nội dung chi tiết Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, mời các bạn xem trong file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiNgười ký:Lê Quân
Số hiệu:895/QĐ-LĐTBXHLĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:30/07/2020Ngày hiệu lực:30/07/2020
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 295