Quyết định 889/QĐ-BHXH

Quyết định 889/QĐ-BHXH - Quy tắc ứng xử của công chức ngành bảo hiểm

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 88/QĐ-BHXH về ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

BẢO HIỂM HỘI
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 889/QĐ-BHXH
Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM HỘI VIỆT
NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ v tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong các quan hành chính nhà nước các cấp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức,
người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30/6/2008 của
Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của n bộ,
công chức, viên chức làm việc trong hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam có hiệu lực
kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm hội Việt
Nam, Thủ trưởng c đơn vị trực thuộc Bảo hiểm hội Việt Nam Giám đốc Bảo
hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy quan;
- Lưu: VT, TCCB (2).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh
QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG HỆ
THỐNG BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Tổng
Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam)
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
Quy tắc này quy định c chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức, người lao động
(sau đây gọi chung công chức, viên chức) làm việc trong các đơn vị thuộc hệ thống
Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ
hội.
Điều 2. Mục đích, u cầu
1. Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc
của công chức, viên chức ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài
lòng của người dân tổ chức, doanh nghiệp.
2. Bảo đảm sự liêm chính trách nhiệm của công chức, viên chức, góp phần u cao
đạo đức công chức, viên chức ngành BHXH.
3. Thực hiện công khai quy tắc ng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong quan
hệ hội của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên
chức trong công c cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu,
lãng phí.
4. căn cứ để các quan, đơn vị thẩm quyền xử trách nhiệm khi công chức, viên
chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ
hội, đồng thời căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của
công chức, viên chức.
Điều 3. Quy định chung
Công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong các hoạt động ngoài
hội phải thực hiện đầy đủ đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các
quy định về quyền nghĩa vụ của công chức, viên chức, những việc công chức, viên
chức không được làm quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật
Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định pháp
luật khác các chuẩn mực xử sự trong bản Quy tắc này.
Chương II.
CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG THI HÀNH
NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
Điều 4. Thời gian làm việc
1. Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của Ngành, của cơ
quan, đơn vị.
2. Sắp xếp, sử dụng thời giờ làm việc khoa học hiệu quả.
3. Không sử dụng thời gian làm việc hành chính để làm việc riêng.
Điều 5. Trang phục, tác phong
1. Trang phục gọn ng, lịch sự; đeo biển tên, thẻ công chức, viên chức theo đúng quy
định của Nhà nước, của Ngành.
2. Tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc, đúng mực trong giao tiếp, ứng xử, giải quyết
công việc.
Đánh giá bài viết
1 273
Bài liên quan