Quyết định 655/QĐ-BGTVT

Quyết định 655/QĐ-BGTVT - Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không

Ngày 03/04/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 655/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/05/2018.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 655/QĐ-BGTVT

Số hiệu655/QĐ-BGTVT
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Nơi ban hànhBộ Giao thông vận tải
Người kýLê Đình Thọ
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 655/QĐ-BGTVT
Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÀNG
KHÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng
không thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 m 2018.
Điều 3. Chánh n phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục
Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các quan, đơn vị nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Cảng vụ Hàng không;
- Các doanh nghiệp hàng không;
- Lưu: VT, KSTTHC (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đình Thọ
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN CỦA B GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)
STT
Số hồ TTHC
Tên thủ tục hành
chính
Tên VBQPPL quy
định việc bãi bỏ thủ
tục hành chính
quan
thực hiện
1
B-BGT-285233-
TT
Cấp Giấy chứng nhận
sở đủ điều kiện
đánh giá trình độ tiếng
Anh nhân viên hàng
không
Thông số
10/2018/TT-BGTVT
ngày 14/3/2018 của
Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải quy
định về nhân viên
hàng không; đào tạo,
huấn luyện t
Cục HKVN
2
B-BGT-285244-
TT
Cấp lại, sửa đổi, bổ
sung Giấy chứng nhận
Cục HKVN
hạch nhân viên hàng
không
sở đủ điều kiện
đánh giá trình độ tiếng
anh nhân viên hàng
không
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat
Đánh giá bài viết
1 43
Bài liên quan