Quyết định 5731/QĐ-BGDĐT về xây dựng phòng truyền thống giáo dục Việt Nam

Quyết định 5731/QĐ-BGDĐT - Xây dựng phòng truyền thống giáo dục Việt Nam

Quyết định 5731/QĐ-BGDĐT về xây dựng phòng truyền thống giáo dục Việt Nam có hiệu lực ngày 19/11/2015, triển khai xây dựng, bố trí địa điểm, cơ chế hoạt động Phòng truyền thống giáo dục Việt Nam hay còn được gọi là Phòng truyền thống. Chi tiết mời các bạn tham khảo.

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy đại học công lập

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH ưu đãi trong giáo dục với con của người có công cách mạng

Nghị định 113/2015/NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy nghề công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5731/QĐ-BGDĐTHà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÂY DỰNG PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xây dựng Phòng Truyền thống Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi tắt là Phòng Truyền thống) để trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tài liệu, đánh dấu các mốc lịch sử của ngành Giáo dục Việt Nam, hướng tới xây dựng Bảo tàng Giáo dục Việt Nam.

Điều 2. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch -Tài chính, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em và các đơn vị có liên quan bố trí địa điểm, xây dựng kế hoạch triển khai và cơ chế hoạt động của Phòng Truyền thống trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Hội CGCVN (để phối hợp);
  • Lưu: Văn thư, TCCB (3b).

BỘ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

Đánh giá bài viết
1 451
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo