Quyết định 5480/QĐ-BYT Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền

Quyết định 5480/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.

Ngày 30/12/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 5480/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.

Cụ thể, ban hành 69 hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền. Theo đó, khám bệnh y học cổ truyền là dùng Tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết) để khám cho người bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán (bát cương, tạng phủ, kinh lạc, nguyên nhân, bệnh danh) và đề ra pháp điều trị tương ứng.

Trong bước vọng chẩn, người thầy thuốc dùng mắt để quan sát thần, sắc, hình thái, mắt mũi, môi, lưỡi, da, bộ phận bị bệnh, ... của người bệnh để biết được tình hình bệnh tật bên trong cơ thể được phản ánh ra bên ngoài (Đối với trẻ em dưới 3 tuổi cần kết hợp xem chỉ tay).

Trong bước văn chẩn, Người thầy thuốc dùng tai để nghe tiếng nói, hơi thở, tiếng ho, tiếng nấc, ... của người bệnh. Dùng mũi để ngửi hơi thở, chất thải, mùi cơ thể, ... của người bệnh để giúp phân biệt tình trạng bệnh thuộc hư hay thực, bệnh thuộc hàn hay thuộc nhiệt của người bệnh để đưa ra pháp điều trị phù hợp. Thầy thuốc có thể hỏi để tiếp nhận các thông tin này...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
Số:
/QĐ
-
Hà N
i, ngày tháng năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V việc ban hành tài liệu chuyên môn
ớng dẫn Quy trình k thuật chuyên ngành y học cổ truyền
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh s40/2009/QH12
n cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 69 (sáu mươi chín) Hướng dẫn
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền.
Điều 2. Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền được áp
dụng tại các sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện theo quy định
của pháp luật. Căn cứ tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ s khám bệnh,
chữa bệnh xây dựng và ban hành ớng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học
cổ truyền để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
i bQuy trình k thuật: vọng chn; văn chẩn; vấn chẩn; thiết chẩn; chẩn
đoán bằng y học cổ truyền; đơn thuốc y học ctruyền; quy trình điều trthắt trĩ
nội; điều trrò hậu môn; quy trình giác; sắc thuốc thang; tập dưng sinh; uống thuốc
sắc; ngâm ớc thuốc; quy trình xông hơi, khói thuốc; xông hơi thuốc y học c
truyền; điều trbằng ngâm thuốc và xông i; phẫu thuật bằng máy ZZ2D và điều
trkết hợp y hc cổ truyền; quy trình ct t bng laser CO
2
ban hành kèm theo
Quyết định số 26/2008/QĐ/BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc ban
nh quy trình k thuật y học cổ truyền.
i bquy trình kthuật: giác i điều tr ngoại cảm phong hàn, giác i
điều trngoại cảm phong nhiệt, giác i điều trcác chứng đau và giác hơi điều trị
cảm cúm ban hành m theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của B
trưởng BY tế vviệc ban nh hướng dẫn Quy trình kthuật khám bệnh, chữa
bệnh chuyên nnh châm cu.
i b 51 (năm mươi mt) quy trình kthuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ
01 (một) quy trình kthuật Laser châm ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BYT
ngày 02/6/2017 v việc ban hành Quy tnh kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ
Laser châm chuyên nnh châm cu.
5480
30
12
Trường hợp người bệnh đang trong quá trình điều tr có sử dụng các quy trình
kthuật chuyên ngành y học ctruyền đã được BY tế ban hành thì tiếp tục áp
dụng cho đến khi kết thúc liệu trình điều trị.
Điều 4.c Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản Y,
Dược cổ truyền, Cục Quản khám chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ, Cục,
Tổng cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Vin có giường trực thuộc Bộ Y tế,
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các
Bộ, ngành Thủ trưởng các đơn vliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
i nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để biết & p/hợp t/ hin);
- Các đ/c Th trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, cổng thông tin Cục
Quản lý Y, Dược cổ truyền;
- Lưu: VT, YDCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
LỜI GIỚI THIỆU
Năm 2008 và năm 2013 BY tế đã ban hành Hướng dẫn Quy trình kthuật y
học ctruyền tập I, Hướng dẫn Quy trình kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên
ngành châm cu; nhằm b sung, cập nhật tiến bộ khoa học, chun hóa quy trình k
thut chuyên ngành y học cổ truyền đáp ứng yêu cu trong khám bệnh, chữa bệnh,
Bộ Y tế tiếp tục ban hành 69 (sáu mươi chín) hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên
ngành y học cổ truyền để thay thế một squy trình kthuật y học ctruyền, và
hướng dẫn quy tnh kthuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cu năm
2009 và năm 2013.
Quy trình kỹ thuật tài liệu ớng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong khám bnh,
chữa bệnh, là sở pháp lý để thc hiện tại các cơ skhám bệnh, cha bệnh trong
toàn quốc được cp thm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời là sđể
y dng giá dịch vkthuật, phân loại thủ thuật, phẫu thuật và nhng nội dung
liên quan khác. Do s lượng danh mục kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền rất
lớn, cần nhiu thời gian để cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, ban
biên son tiếp tục xây dựng, biên son. BY tế Quyết định ban hành theo từng đợt
nhằm bảo đảm đầy đủ theo danh mục kthuật chuyên nnh y học cổ truyền trong
khám bệnh, chữa bệnh.
Những quy trình kthuật y học cổ truyn, hướng dẫn quy trình k thuật khám
bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu chưa được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung trong
i liu này thì các sở khám bnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện theo quy địnhh đã
được BY tế ban nh.
Ban biên soạn trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệtGS.BS. Nguyn
Viết Tiến, nguyên Thứ tng thường trực Bộ Y tế, cGS.TS.BS. Nguyn Nhược
Kim, thành viên Ban biên soạn, các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định và
các bệnh viện y học cổ truyền đã rất cgắng, nh nhiều thi gian biên soạn, thẩm
định, đóng p nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện tài liệu này. Trong quá trình biên
soạn, in n tài liu khó tránh được các sai sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng
p ý kiến từ các đồng nghiệp, c nhà khoa học gi vCục Quản lý Y, ợc c
truyền B Y tế, 138A, Ging Võ Ba Đình Hà Nội.
Trưởng Ban biên son
PGS.TS.BS. Vũ Nam
Đánh giá bài viết
1 325
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo