Quyết định 501/QĐ-BGDĐT 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu ngành giáo dục đại học

Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT

Quyết định 501/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 501/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học ngày 21/02/2020.
Theo đó, Quy định này quy định kỹ thuật về trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu đối với các nhóm dữ liệu về dữ liệu trường, hội đồng trường, ban giám hiệu, ngành/chương trình đào tạo, dữ liệu đội ngũ (cán bộ quản lý, giảng viên), dữ liệu học viên, dữ liệu về quản lý nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, phòng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, dữ liệu chung về tài chính và các dữ liệu khác.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

Số: 501/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu
ngành về giáo dục đại học

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nuớc;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học, bao gồm:

- Phụ lục 1: Danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học;

- Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học; bảo đảm việc kết nối, tích hợp dữ liệu về giáo dục đại học giữa các hệ thống thông tin liên quan với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);

- Các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học; cao đẳng sư phạm;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục CNTT(10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
---------------
Số: 501/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống sở dữ liệu
ngành về giáo dục đại học
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy
định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quan nhà nuớc;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn c Thông số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin quy phạm vi
từ Trung ương đến địa phương;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành m theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống
sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học, bao gồm:
- Phụ lục 1: Danh mục các bảng dùng chung dùng cho hệ thống sở dữ liệu ngành
về giáo dục đại học;
- Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống sở dữ liệu ngành về giáo
dục đại học.
Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ
thống sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học; bảo đảm việc kết nối, tích hợp dữ liệu về giáo
dục đại học giữa các hệ thống thông tin liên quan với hệ thống sở dữ liệu ngành về giáo dục
đại học.
Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông
tin điện tử của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa ch moet.gov.vn Trang thông tin điện tử của
Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ, Thủ trưởng các sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng phạm các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Thông tin Truyền thông;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
- Các sở giáo dục đại học, dự bị đại học; cao
đẳng phạm;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CNTT(10b).
Nguyễn Văn Phúc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
---------------
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC CÁC BẢNG DÙNG CHUNG DÙNG CHO
HỆ THỐNG SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
STT
Tên danh mục
Nguồn dữ liệu
1
Danh mục dân tộc
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=40
5&idmid=5&ItemID=1851
2
Danh mục tôn giáo
Tham chiếu 121-TCTK/PPCĐ,
132/QĐ-TGCP
3
Danh mục quốc tịch
4
Danh mục tỉnh/TP trực thuộc TW
http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/
5
Danh mục quận/huyện/thị xã/thành phố trực
thuộc tỉnh
http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/
6
Danh mục xã, phường, thị trấn
http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/
7
Danh mục khu vực
8
Danh mục loại hình trường
9
Danh mục loại trường
10
Danh mục loại văn bản
Đánh giá bài viết
1 9
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo