Quyết định 480/QĐ-TTg

Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 480/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 2759/TTr-BGTVT ngày 11 tháng 04 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không, ký ngày 08 tháng 12 năm 2011 tại Luân-đôn, Vương quốc Anh.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 24 của Hiệp định.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 47