Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017

Quyết định 46/QĐ-TTg - Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017

Quyết định 46/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 với chủ trương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội năm 2017. Quyết định có hiệu lực ngày 12 tháng 01 năm 2017.

Tổng hợp điểm mới 11 Nghị định có hiệu lực đầu tháng 01/2017

Những chính sách mới có hiệu lực đầu năm 2017

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04, 01/05 năm 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 46/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10605/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 18867/BTC-TCNH ngày 30 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội năm 2017.

Điều 3. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Điều 4. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 được giao tại Điều 1 Quyết định này:

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội theo đúng mức vốn được giao.

b) Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TƯỚNG
  • Như Điều 6;
  • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  • TTg, các PTTg;
  • Kiểm toán Nhà nước;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT,
  • Lưu: VT, KTTH (3). MCường.
Nguyễn Xuân Phúc

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Số lượng trang

- Phụ lục

01

Phụ lục
KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2017

1

Tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại)

Tỷ đồng

9.112

2

Tín dụng vốn trong nước

a)

Tăng trưởng tín dụng cho vay đầu tư so với năm 2016

%

1

b)

Dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu

Tỷ đồng

7.000

Ngân hàng Chính sách Xã hội

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính)

Số lượng trang

- Phụ lục

01

Phụ lục
KẾ HOẠCH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2017

Tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2016

%

8

Đánh giá bài viết
1 46
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo