Quyết định 4428/QĐ-BCT về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Quyết định 4428/QĐ-BCT - Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4428/QĐ-BCT công bố Danh mục 30 văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Ngoài ra, Quyết định 4428/QĐ-BCT (có hiệu lực ngày 09/11/2016) còn công bố danh mục 29 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về đầu tư kinh doanh

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 1859/QĐ-BTC văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4428/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 15/12/2015 ĐẾN NGÀY 30/9/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Tòa án nhân dân tối cao;
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
  • Lưu: VT, PC.
Trần Tuấn Anh

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 15/12/2015 ĐẾN NGÀY 30/9/2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4428/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Đánh giá bài viết
1 191
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo