Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL 2020 Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường hoạt động VHTTDL

Quyết định số 4216/QÐ-BVHTTDL 2020

Ngày 25/12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Cụ thể, 10 Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường đối với khách du lịch đó là: Không hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại và ô nhiễm đến địa điểm; Không mua bán, tiêu thụ, sử dụng động, thực vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã; Hạn chế mang theo hoặc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tích cực sử dụng sản phẩm, công nghệ thân thiện với môi trường;…

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm, bao gồm: Tích cực tham gia hoạt động, phong trào, mô hình, sự kiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phê phán, ngăn chặn và kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm hại tới môi trường tại địa điểm; Không hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh tế…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B VĂN H, THỂ THAO VÀ DU LCH
______________________
Số: /QĐ-BVHTTDL
CNG HÕA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________________
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
QUYT ĐỊNH
Ban hành Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường
trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
_______________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
n cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
n cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch;
n cứ Thông liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên Môi trường ớng dẫn bảo vệ môi trưng trong hoạt động du
lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;
Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2020
ca Bộ trưởng Bộ n hóa, Thể thao Du lch v vic p duyt nhiệm vụ
môi trưng Xây dựng quy tắc ứng xvề bảo v i trưng trong hoạt đng
văn hóa, th thao và du lịch;
Căn cCông văn 6520/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của
B Tài nguyên và i trường về việc góp ý d thảo Bquy tắc ứng xử v bo
v i trường trong hoạt động văn hóa, thể thao du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy tắc ứng x về bảo vệ i
trường trong hoạt động văn hóa, thể thao du lịch (sau đây viết tắt là Quy tắc).
Điều 2.  hoa hc, ông nghệ ôi trường ph biến, hướng dn c
quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy tắc; tổng hợp, đxuất, đánh giá tình
nh thực hiện, báo cáo Bộ ăn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. hánh ăn phòng Bộ,  trưởng  hoa hc, ông nghệ và ôi
trường,  trưởng ế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có ln
quan, Giám đốc Sở ăn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch; Sở ăn hóa, Thể
thao Du lịch; Sở ăn hóa Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TNT;
- ác Thứ trưởng;
- u: VT, KHCNMT, TX.150.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện
4216
25
12
3. Ban hành, niêm yết công khai tổ chức thực hiện quy định, quy chế về
giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường i công cộng thuộc phạm vi quản lý.
4. Bố trí đầy đủ, hợp nhà vệ sinh đt chuẩn, đáp ng nhu cầu sử dng
trong từng thời điểm c thể.
5. Giảm thiểu chất thải phát sinh; lắp đặt, bố trí trang thiết b, phương tiện
bảo đm thu gom, phân loại rác tại nguồn, bỏ chất thải đúng nơi quy định, quản lý,
xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
6. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, lắp
đặt biển cấmt thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.
7. Bố tnhân lực làm vệ sinh môi trường và nhân lực kiểm tra việc thực
hiện quy định bảo vệ môi trường.
8. y dựng, vận hành, bảo ỡng hệ thống thu gom xử nước thải đạt
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vnước thải sinh hoạt; khuyến khích ứng dng
công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường tại địa điểm.
9. Thực nh tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, chất đốt, chất tẩy rửa; tăng
cường sử dng các vật liệu thân thiện với môi trường năng lượng tái tạo (mặt
trời, gió…) tại những khu vực có tiềm năng, lợi thế.
10. Sử dng phương tiện thân thiện với môi trường phc v lưu thông nội bộ.
11. Thiết thực hưởng ứng chính sách, giải pháp hạn chế, tiến tới chấm dứt
sử dng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hy tại địa điểm.
12. Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghcủa các tổ chức, cá nhân về bảo vệ
môi trường để báo cáo, phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền.
13. Phối hợp chặt chẽ vi đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo v môi trường;
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về môi trường của địa điểm; xử lý
vi
phạm hoặc kiến nghị xử lý hành vi xâm hại môi trường theo quy định của pháp luật.
14. Bt kinh phí hoặc xây dựng kế hoạch kinh phí bảo vệ môi trường
phương án ứng phó sự cố môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
15. Biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thành tích bảo vệ môi trường
tại địa điểm.
Điều 5. Quy tắc ng xử bảo vệ môi trường của tchức, cá nhân tham
gia biểu diễn, thi đấu và kinh doanh dịch vụ tại địa điểm
1. Thực hiện Quy tắc ứng xử chung được nêu tại Điều 3 của Quy tắc này.
2. hp hành quy định về bảo vệ môi trường.
3. hông kinh doanh động vật hoang dã tiêu th sản phẩm từ động vật
hoang thuộc danh mc loài nguy cấp qhiếm được ưu tiên bảo vệ vật
phẩm được khai thác từ hệ sinh thái cấu tạo địa chất của địa điểm (nhũ đá, san
); không đem vào địa điểm động thực vật ngoại lai gây nguy hại đến môi
trường, con người.
4. Hạn chế phát sinh chất thải, đặc biệt sản phẩm nhựa dùng một lần, i
ni lông khó phân hy, tiến tới không sử dng các sản phẩm này.
Đánh giá bài viết
1 21
Bài liên quan