Quyết định 41/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Tóm tắt nội dung Quyết định 41/2018/QĐ-TTg

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương:

1. Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương:

- Vụ Chính sách;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Dự toán thu thuế;

- Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế…

2. Cơ quan Thuế ở địa phương gồm Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh

Trong đó, Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô hoặc đất)… được tổ chức không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 5 phòng Thanh tra - kiểm tra…

Quyết định này có hiệu lực từ 15/11/2018.

THD TUONG cHiNH PHD CONG HOA
xA
HOI CHD NGHiA VIET NAM
°
0
°
DQc
l~p -
TV do -
H~nh
phtic
s6:
41/2018/QB-TTg Ha N9i, ngay 25 thang 9 nam 2018
Co'NG THONG TIN DI~N
TV
CHiNH PHU
DEN
GiC1
: .•••
e-.~ .
Ngay: ..
Q.1
fJIA
g.
QUYETDJNH
Quy
c1inhchti'cnang,
nhi~m VI}, quy~n h~n
, ,( t
A
h' ., T
A
Th ,(th " B" T'
°
h' h
va CO'cau 0 c lfCcua ong cI}c ue uQc Q al C In
Can cu Lu(zt t6 chuc Chinh phu ngay
19
thang
6
nam 2015;
Can cu Lu(zt quan
If;
thui ngay 29 thang 11 nam 2006; Lu(zt sua d6i, b6
sung m9t s6 di~u cua Lu(zt quan
If;
thui ngay 20 thang 11 nam 2012; Lu(zt sua
d6i, b6 sung m9t s6 di~u cua Lu(ztquan
If;
thui ngay 06 thang 4 nam 2016;
Can cu Ngh; d;nh s6 123/2016/ND-CP ngay 01 thang
9
nam 2016 cua
Chinh phu quy d;nh chuc nang, nhi?m v¥, quy~n h(;mva CO'cdu t6 chuc cua
b9, CO'quan ngang b9;
Can cu Ngh; d;nh s6 87/2017/ND-CP ngay 26 thang 7 nam 2017
cua Chinh phu quy d;nh chuc nang, nhi?m v¥, quy~n hc;znva cO'cdu t6 chuc
cua B9 Tai chinh;
Theo d~ ngh; cua B9 trudng B9 Tai chinh;
Thu tuang Chinh phu ban hanh Quyit d;nh quy d;nh chuc nang, nhi?m
v¥, quy~n hc;znva CO'cdu t6 chuc cua T6ng c¥c Thui trl;fcthu9C B9 Tai chinh.
Di~u
1. Vi tri
va
chti'c nang
1. T6ng C\lCThuS la t6 chilc thuQc BQ Tai chinh, th\l'c hi~n chilc nang
tham mUll, giup BQ truemg BQ Tai chinh qmin ly nha nuac vS cac khoan thu
nQi dia trong ph~m vi ca nuac, bao g6m: thuS, phi, 1~phi va cac khoan thu
khac cua ngan sach nha nuac (sau day gQi chung la thuS); t6 chilc quan ly
thuS theo quy dinh cua phap lu~t.
2. T6ng C\lCThuS co tu cach phap nhan, con dfiu hinh Qu6c huy, duQ'c
rna
tai khoan t~i Kho b~c Nha nuac, co tf\l
sa
~i thanh ph6 Ha NQi.
no}.,
2 Nh
o
" , }.,
h
vleu ° I~m vI} va quyen ~n
T6ng C\lCThuS th\l'c hi~n cac nhi~m V\l,quySn h~n sau day:
1. Trinh BQ truemg BQ Tai chinh dS trinh cfip co th~m quySn xem xet
quySt dinh:
••
2
a) Cac dv an lu~t, dv thao nghi quySt cua Qu6c hQi, dv an phap l~nh, dv
thao nghi quySt cua Uy ban thuOng V\lQu6c hQi; dVthao nghi dinh cua Chinh
phu; dv thao QuySt dinh cua Thu tu6ng Chinh phu vBquan ly thuS;
b) ChiSn luQ'c,chuong trinh harm dQng,dBan, dv an quan trQng vBquan ly
thuS; Dv toan thu thuS hang nam theo quy dinh cua Lu~t ngan sach nha nuac.
2. Trinh BQtruOng BQTai chinh xem xet, quySt dinh:
a) DV thao thong tu va cac van ban khac vB linh VVcquan ly cua T6ng
C\lCThuS;
b) KS ho~ch ho~t dQnghang nam cua T6ng C\lCThuS.
3. Ban hanh van ban hu6ng d~ chuyen mon, quy trinh nghi~p V\l;van ban
quy ph~ nQibQva van ban ca bi~t thuQcph~ vi quan ly cua T6ng C\lCThuS.
4. T6 chilc th\fc hi~n cac van ban quy ph~m phap lu~t, chiSn luQ'c, kS
ho~ch, chuong trinh, dvan, dS an thuQc ph~ vi quan ly cua T6ng Cl)CThuS
sau khi duQ'ccftp co thftm quySn ban hanh ho~c phe duy~t.
5. Tuyen truySn, ph6 biSn, giao dl)c phap lu~t thuQc linh V\fCquan ly cua
T6ng Cl)CThuS.
6. T6 chuc quan ly thuS theo quy dinh cua phap lu~t:
a) Hu6ng d~, giai thich chinh sach thuS cua Nha nuac; t6 chuc cong mc h6 .
trQ'ngum nQpthuS thvc hi~n nghia V\lnQpthuS theo quy djnh cua phap lu~t;
b) Hu6ng d~n, chi d~o, kiSm tra, giam sat va t6 chuc th\fc hi~n quy trinh
nghi~p V\lvS dang kY thuS, cftp
rna
s6 thuS, ke khai thuS, tinh thuS, nQp thuS,
hoan thuS, khftu tm thuS, miSn thuS, xoa nq tiSn thuS, tiSn ph~t va cac nghi~p
V\lkhac co lien quan;
c) QuySt dinh ho~c trinh cftp co thftm quySn quySt dinh vi~c miSn thuS,
giam thuS, hoan thuS, gia h~ thai h~ nQp h<3sa khai thuS, gia h~n thai h~n
nQp thuS, xoa tiBn nQ'thuS, tiSn ph~t thuS;
d) B<3ithuOng thi~t h~i cho nguai nQp thuS; gift bi m~t thong tin cua
nguai nQpthuS; xac nh~n vi~c th\fc hi~n nghia V\lthuS cua nguai nQp thuS khi
co dS nghi theo quy dinh cua phap lu~t;
d) Giam dinh dS xac dinh s6 thuS phai nQp cua nguai nQp thuS theo yeu
cfiu cua ca quan nha nuac co thftm quySn;
e) Uy nhi~m cho cac ca quan, t6 chuc tr\fc tiSp thu mQt s6 khoan thuS
thea quy dinh cua phap lu~t.
7. T6 chilc cac bi~n phap ky thu~t nghi~p V\l quan ly rlii ro trong ho~t
dQng quan ly thuS.
3
8. DuQ'cap d\lng cac bi~n phap hanh chinh dS dam bao th\fc thi phap lu~t
vS thu~:
a) Yeu c~u nguai nQpthu~ cung c~p s6 k~ toan, hoa don, chUng til va h6
sa tai li~u khac co lien quan d~n vi~c tinh thu~, nQp thu~; yeu c~u t6 chilc tin
d\lng, cac t6 chilc va ca nhan khac co lien quan cung c~p tai li~u va ph6i hQ'P
vai ca quan thu~ trong cong tac quan ly thu~;
b) An dinh thu~, truy thu thu~; th\fc hi~n cac bi~n phap cu6ng ch~ thi
hanh quy~t dinh hanh chinh thu~ dS thu tiSn thu~ nQ',tiSn ph~t vi ph~m hanh
chinh thu~.
9. L~p h6 sa ki~n nghi khai t6 cac t6 chilc, ca nhan vi ph~m phap lu~t vS
thu~; thong bao cong khai tren phuong ti~n thong tin d~i chung cac truang
hQ'Pvi ph~m phap lu~t thu~.
10. Thanh tra chuyen nganh thu~; kiSm tra, giai quy~t khi~u n~i, t6 cao;
xu ly theo thfim quySn ho~c ki~n nghi c~p co thfim quySn xu ly theo quy dinh
Clla phap lu~t d6i vai hanh vi vi ph~m phap lu~t thu~; phong, ch6ng tham
nhung, tieu C\fCva th\fc hanh ti~t ki~m, ch6ng lang phi trong vi~c su d\lng tM
san, kinh phi duQ'cgiao theo quy dinh Cllaphap lu~t.
11. Xay d\fng, triSn khai, quan ly ph~n mSm ilng d\lng, ca
sa
dft li~u
qu6c gia chuyen nganh vS thu~, h~ t~ng
kY
thu~t cong ngh~ thong tin dap Ung
yeu c~u hi~n d~i hoa cong tac quan ly thu~, cong tac quan ly nQi nganh va
cung c~p cac dich V\ldi~n tu h6 trQ'nguai nQp thu~.
12. T6 chilc th\fc hi~n cong tac k~ toan, th6ng ke vS thu~ va ch~ dQ bao
cao tai chinh theo quy dinh.
13. Th\fc hi~n nhi~m V\lhQ'Ptac qu6c t~ vS lInh V\fCthu~ theo phan cong,
phan c~p CllaBQtruang BQTai chinh va quy dinh Cllaphap lu~t.
14. Quan ly t6 chilc bQ may, bien ch~; th\fc hi~n ch~ dQtiSn luang va cac
ch~ dQ,chinh sach da:ingQ,dao ~o, b6i du6ng, thi dua, khen thuang,
10'
lu~t d6i
vai cong chilc, vien chilc va nguai lao dQngthuQcph~ vi quim ly clla T6ng C\lC
Thu~ theo phan c~p CllaBQtruang BQTai chinh va quy dinh Cllaphap lu~t.
15. T6 chilc th\fc hi~n cong tac thi dua, khen thuang clla nganh thu~ d6i
vai nguai nQp thu~, cac t6 chilc, ca nhan khac co thanh tich xu~t s~c trong
cong tac quan ly thu~ va ch~p hanh nghTa V\l thu~ vai ngan sach nha nuac
theo quy dinh Cllaphap lu~t.
16. Quan ly kinh phi do ngan sach nha nuac c~p va tai san duQ'Cgiao,
lUll gift h6 sa, tai li~u, ~n chi thu~ theo quy dinh Cllaphap lu~t; th\fc hi~n ca
ch~ quan ly tai chinh va bien ch~ theo quy dinh Cllaca quan co thfim quySn.
17. Th\fc hi~n cai cach hanh chinh theo m\lc tieu va nQi dung chuang
trinh cai cach hanh chinh duQ'CBQtruang BQTai chinh phe duy~t.
Đánh giá bài viết
1 200
Bài liên quan