Quyết định 3736/QĐ-UBND về Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Quyết định 3736/QĐ-UBND - Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Quyết định 3736/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 ban hành ngày 07/07/2016. Quyết định nêu ra nhằm cải tạo nâng cấp hiện đại, cơ bản đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chất lượng điện năng được cải thiện.

Quyết định 592/QĐ-TTg về giao vốn xây dựng nông thôn mới

Quyết định 558/QĐ-TTg Tiêu chí huyện nông thôn mới 2016

Thông tư 10/2015/TT-NHNN về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3736/QĐ-UBND
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ
HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 6286/QĐ-BCT ngày 30/11/2011 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh);

Căn cứ Chương trình số 02-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại: Tờ trình số 1029/TTr-SCT ngày 17/3/2016, Công văn số 2430/SCT-QLĐN ngày 01/6/2016 và Công văn số 3008/SCT-QLĐN ngày 27/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 • Như Điều 3;
 • Bộ Công Thương;
 • Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
 • Chủ tịch UBND Thành phố;
 • Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
 • Thành viên BCĐ điện nông thôn TP Hà Nội;
 • BCĐ CT MTQGNTM TP Hà Nội;
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
 • Các Báo: HN mới, KT&ĐT, ANTĐ;
 • VPUB: các PCVP, TH, TKBT, ĐT, KGVX, KT;
 • Lưu: VT, KTLinh.

10211,19940-

Nguyễn Doãn Toản

KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh); Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.Để thực hiện cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thành phố Hà Nội có 17 huyện và thị xã Sơn Tây thuộc vùng nông thôn, trong đó có 405 xã, thị trấn (không tính 08 phường của thị xã Sơn Tây). Sau khi hoàn thành Đề án điện nông thôn giai đoạn 2008-2012, Kế hoạch điện nông thôn giai đoạn 2013-2015, hệ thống lưới điện nông thôn thành phố Hà Nội được đầu tư cải tạo nâng cấp hiện đại hơn, cơ bản đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu cấp điện sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chất lượng điện năng được cải thiện, tổn thất điện năng giảm từ trên 30% xuống còn 8% - 10%.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ngoài Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội còn có 87 tổ chức kinh doanh điện nông thôn thực hiện quản lý phân phối và bán lẻ điện trực tiếp đến các hộ dân nông thôn đúng quy định pháp luật. Hệ thống lưới điện nông thôn thành phố Hà Nội mặc dù đã được đầu tư cải tạo nhưng chưa đồng bộ và hiện đại, tổn thất điện năng còn cao, bán kính cấp điện xa, chưa đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển sản xuất vùng chuyên canh cây trồng, chăn nuôi tập trung của nhân dân; công tơ đo điện phổ biến là công tơ điện cơ, độ chính xác chưa cao; dự án đầu tư lưới điện trung áp đồng bộ lưới điện hạ áp (được đầu tư từ dự án RE2) thực hiện không đúng tiến độ làm ảnh hưởng hiệu quả khai thác lưới điện hạ áp; tiếp tục thu hồi nợ vốn vay dự án RE2 đến năm 2025 từ các đơn vị tiếp nhận công trình lưới điện hạ áp để trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới vẫn còn nhiều vướng mắc. Hợp đồng tín dụng giữa Sở Tài chính Hà Nội và các Công ty điện lực tiếp nhận lưới điện hạ áp (được đầu tư từ dự án RE2) tại các xã chuyển giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội quản lý và bán lẻ điện trực tiếp đến các hộ dân năm 2015 chưa thực hiện đúng tiến độ, dẫn đến việc trả nợ vốn vay không đúng hạn.

B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. MỤC TIÊU

Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân xây dựng nông thôn mới" của UBND Thành phố, xây dựng hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn Hà Nội theo hướng hiện đại hóa, giảm tổn thất điện năng xuống còn dưới 8%, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện vùng nông thôn, miền núi và các khu sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi tập trung, vùng bãi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện lực nông thôn, đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nông thôn.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

3. Xây dựng lưới điện trung áp đồng bộ lưới điện hạ áp tại các xã tham gia dự án RE2.

4. Rà soát, chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiếp nhận quản lý và bán lẻ trực tiếp đến các hộ dân từ các tổ chức kinh doanh điện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển điện lực theo quy định của pháp luật hoặc không có khả năng trả nợ vốn vay dự án RE2.

5. Thu hồi vốn vay dự án RE2 trả nợ vay Ngân hàng Thế giới.

6. Củng cố, nâng cao năng lực các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh điện lực.

7. Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo Điện nông thôn thành phố Hà Nội.

Đánh giá bài viết
1 74
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo