Quyết định 344/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly phòng chống virus Corona

Quyết định số 344/QĐ-BYT 2020

Quyết định 344/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".

Người có kết quả XN âm tính với nCoV vẫn phải cách ly đủ 14 ngày

Ngày 07/02/2020, Bộ Y tế ra Quyết định 344/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".

Theo đó, người đang bị cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để quản lý, cách ly; người có kết quả âm tính không mặc định là đã loại trừ nhiễm nCoV và vẫn phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà cho tới khi đủ 14 ngày. Người được cách ly phải tiến hành đo thân nhiệt ít nhất 02 lần (sáng, chiều)/ngày và ghi kết quả và mẫu theo dõi. Khẩu trang, khăn, giấy lau đã qua sử dụng của người bị cách ly phải được bỏ vào thùng chứa chất thải lây nhiễm, có nắp đậy.

Đối tượng cách ly nói trên bao gồm: Người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh; Người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khu vực cách ly của người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc nhập cảnh vào Việt Nam được bố trí riêng biệt với nơi cách ly của đối tượng khác. Thời gian cách ly là 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
Y
TE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Ha N(Ji, ngay (ff-thang 02 nam 2020
s6:34t /QU-BYT
QUYETDfNH
V~ vi~ ban
hanh
"Htr6ng din each ly y t~ tai
co sO'
each ly t~p trung d~ phong chang
djch b~nh
viem
duimg hf h§p c§p do chung
mOi
ciia vi rut Corona (nCoV)"
BO
TRUONG
BO
Y
TE
Can cu Luat Phong, chong benh truyen nhiem ngay 21 thang 11 nam 2007;
Can cu Nghi dinh s6 101I201O/NU-CP ngay 30 thang 9 nam 2010 cua Chinh phu
quy dinh chi tiet thi hanh mot s6 di~u cua Luat Phong, chong benh truyen nhiem v~ ap
dung bien phap each ly y t~, cu5ng che each ly y t~ va chong dich dac thu trong thai
gian c6 dich;
Can cir Nghi dinh s6 75/20 17/NU-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va cc cfiut6 chirc BO Y t~;
Can cir Quyet dinh s6 173/QU-TTg ngay 01102/2020 cua Thu tuong Chinh
phu
v~ vi~c c6ng b6 dich b~nh viem duang h6 hfip cfip do nCoV gay ra;
Xet d~ nghi cua C\lCtru6ng C\lCY t~ dlJphong, Bo Y t~,
QUYET DINH;
Di~u
1.
Ban hanh kem theo Quy~t dinh nay "Hu6ng dfulcach ly y t~ t~ cO's6 cach
ly tap trung d~ phong ch6ng dich b~nh viem duang h6 hfip cftp do chung mOl cua vi rut
Corona (nCoV)".
Di~u 2. Hu6ng dful cach ly y t~ t~i cO's6 cach ly tap trung d~ phong ch6ng dich
b~nh viem duang h6 hfip cfip do chung mai cua vi rut Corona (nCoV)" duQ'cap d\lng t~i
cO's6 cach ly tap trung do try ban nhm dan tinh, thanh ph6 trlJc thuoc trung uang cua
d6i wqng phai cach ly y t~.
Di~u 3. Quy~t dinh nay c6 hi~u IlJc k~
tir
ngay
kY
ban hanh.
Di~u 4. Cac 6ng, ba: Chanh Van phong Bo; Chanh Thanh tra Bo; V\l tru6ng,
C\lCtru6ng, T6ng C\lCtru6ng cac V\l, C\lC, T6ng C\lCthuoc Bo Y t~; Vi~n tru6ng Vi~n
V~ sinh dich t€, Vi~n Pasteur, Giam d6c cac b~nh vi~n trlJc thuoc Bo Y t~; Giam d6c S6
Y t~ cac tinh, thanh ph6 trlJc thuoc Trung uang; Thu tru6ng y t~ cac Bo, nganh; Thu
tru6ng cac dan vi c6 lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay./.
Noi nh(in:
- Nhu DiSu 4;
- PTIg. Vii Duc Dam (dS bao cao);
- Thanh vien BCD QGPCDB do nCoV;
- Cae d6ng chi Thu tru6ng;
- UBND cae tinh, thanh ph6;
- Sa
Y tS cae tinh, thanh ph6;
- C6ng TIDT BQY tS;
- Luu: VT, DP.
KT.
BO TRUONG
. UONG
BQYTE
CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM
. .
.
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc
HUONGDAN
V~ vi~ ban hanh "Hurmg d§n each ly y t~ tal CO'sO'each ly t~p trung d~ phong
chBng djch b~nh viem duimg ho h§p c§p do chung moi ciia vi rut Corona (nCo
V)"
(Ban
hanh
kern thea Quyit
dinh
s6
344-
IQD-BYT ngayfiftMng 02 nam 2020
ella B(J trnOng B(J Y
ti)
I. Ml}c dich:
Ngan chan Sl,IHiyIan cua benh viem duong ho hAp cApdo nCoV.
II. Hinh thirc each
ly:
Cach ly y t~
tai
co So'each ly tap trung thea Luat Phong chong benh truyen nhiem
nam2007.
III.
DBi tUQ'Dg
each
ly:
1. Ngiroi d~n nr hoac di qua tinh
H6
B~c, Trung Quoc nhap canh vao Viet Nam
trong yang 14 ngay k€
tir
ngay nhap canh.
2. Ngiroi Viet Nam d~n
tir
hoac di qua Trung Quoc (tnr tinh
H6
B~c) tro v€ Viet
Nam trong yang 14 ngay k€ nr ngay nhap canh.
IV. BB tri khu
vue each
ly:
Khu Vl,ICeach ly cua nguoi d~n
tir
ho~c di qua
tinh
H6
B~c, Trung Qu5c nh~p canh
vao Vi~t Nam phai duQ'cb5
tri
rieng bi~t vai nm cach ly cua cac d5i tuQ'Dgkhac.
V. Tho; gian cach ly:
Cach ly 14 ngay tinh
tir
ngay nh~p canh.
VI. T6 chuc th\fc hi~n cach ly:
1.
T~i cfra khAu
DO'nvi Ki~m dich y t~ quBc t~ va cac dO'Dvi co lien quan:
a) Thl,IChi~n khai bao y t~ va ki€m dich y t~ d5i vai nguai nh~p canh.
b) Bao cao nguai dUng dAucO'quan phv trach cua khftu quy~t dinb ap dl,lDgbi~n
phap cach ly y t~.
c) Thong bao vO'inguai lien h~ cua ngum duQ'ccach ly thea quy dinb.
d) GUi van ban thong bao v€ vi~c ap dl,lDgbi~n phap cach ly y t~ d5i vai ngum
nuac ngoai d~n Cvc Ulnh Sl,Icua Bo Ngo~i giao d€ ti~n hanh thu tl,lcthong bao cho cO'
quan d~i di~n ngo~i giao cua qu5c gia va vimg HInhth6 co nguai duQ'ccach ly.
d) Ti~n hanh cac thu tl,lccach ly y t~ t~i cO'So'y t~ thea quy dinb d5i vai nhUng
nguai co bi€u hi~n nghi nga m~c b~nh phat hi~n duQ'ct~i cua khftu.
e) PhMkhAutrang y t~va hu6'ng
dfuI
ngum duQ'ccach ly su dl,lDgkhftutrang dimg each.
g) Vua nhUng nguai khong co bi€u hi~n nghi nga m~c b~nh (s5t, ho, kho thO')
d~n cO'sa cach ly t~p trung do Uy ban nhan dan tinh, thanh ph5 trl,Icthuoc Trung uang
chi dinb.
1
h) Lai xe va nguoi h6 tro van chuyen phai deo khan trang y t~ va phong ho trong
qua trinh van chuyen; rna tay bang xa phong hoac dung dich sat khuan sau
khi
k~t thuc
nhiem vu.
i) Khir trung phuong tien v~n chuyen bang dung dich klnr tnmg c6 chua cIo voi
nong do 0,5% clohoat tinh ngay sau khi van chuyen.
2. Tal
CO'
sO'each
ly
2.1.
Can
bQ
y
t~
va
nhfin vien
CO'
sO'
each ly
a) T6 clnrc tiep d6n va l~p danh sach nguoi duoc dua d~n each ly; ghi nhan thong
tin v~ dia chi gia dinh, noi luu
tru,
s6 dien thoai ca nhan; ten ngiroi va s6 dien thoai d~
lien h~
khi
dn thiet.
b) Thong bao yeu cAu,muc dich, thai gian cua viec each ly cho ngtroi duoc each
ly; giai thich tao Sl,Id6ng thuan, tinh nguyen thuc hien each ly.
c) S~p x~p nguai duQ'ccach ly VaGphong cach ly, t6t nhAtm6i nguai mot phong;
trong truang hQ'Pphai cach ly thea nh6m, t6t nhAtcac giuang cach ly phai d~t cach nhau
t6i thi~u 1 met
tra
len.
d) Phat
to'
rO'ikhuy~n cao phong b~nh va hu6ng dfuInguai duQ'ccach ly cac bi~n
phap
tv
phong b~nh va phong lay nhi~m cho nguai khac, bao g6m: cach su d\lllg va
tv
do than nhi~t it nhAt 2 IAn(sang, chi~u) mot ngay,
tv
thea d5i suc khoe; thl,IChi~n cac
bi~n phap v~ sinh ca nhan, deo khAu trang, thuang xuyen rua tay bfug xa phong ho~c
dung dich sat khuAn khac; thong bao cho can bo y t~ ngay
khi
c6 mot trong cac tri~u
chUng nghi nga m~c b~nh nhu s6t, ho, kh6 thO'.
d) Hu6ng dfuInguai duQ'ccach ly thu gom rieng khAutrang, khan, giAylau mlii,
mi~ng dll qua su d\lllg VaGthung dlJ1lgchAtthai lay nhi~m c6 n~p d~y, c6 16ttlii, c6 mau
s~cva bi~u tuQ'llgcanh bao chAtthai c6 chua chAtgay b~nh (vi~c xu ly rac thai nay duQ'c
quy dinh t~i phAnVII cua hu6ng dfuInay); d6i v&i cac rac thai sinh ho~t khac, thu gom
VaGcac thimg dlJllg rac thai thong thuang.
e) Bao cao k~t qua thea d5i hang ngay cho Sa Y t~ va Trung HimKi~m soat b~nh
t~t ho~c Trung tam Y t~ dl,Iphong tinh, thanh ph6 tT1Jcthuoc Trung uong.
g) Theo d5i tinh tr~g suc khoe va do than nhi~t nguai duQ'ccach ly it nhAt2 IAn
(sang, chi~u) mot ngay. Ghi nhan k~t qua VaGmiu thea d5i suc khoe cua nguai duQ'c
cach ly.
h) Thl,Ichi~n nghiem cac quy dinh v~ phong ch6ng lay nhi~m cho can bo y t~
thea quy dinh cua Bo Y t~ khi ti~p xuc v&inguai duQ'ccach ly.
i) Thong bao cho nguai duQ'c cach ly v~ vi~c se lAymiu xet nghi~m sang loc
nCoV d~ phan lo~i nguai duQ'ccach ly, trong d6 neu r5: nguai c6 k~t qua xet nghi~m
duong tinh se duQ'cchuy~n d~n cO'sa y t~ d~ quill ly, di~u tri, cach ly thea dung quy
dinh; nguai c6 k~t qua xet nghi~m am tinh khong c6 nghIa la dll lo~i
trir
nhi~m nCoV
va vin cAnphai
tv
cach ly va thea d5i suc khoe t~i nha, nm luu tro thea quy dinh cho
t&i
khi
du 14 ngay thea quy dinh.
k) Ph6i hQ'Pv6i Trung tam Ki~m soat b~nh t~t ho~c Trung tam Y t~ dl,Iphong
tinh, thanh ph6 tT1Jcthuoc Trung uong t6 chuc vi~c lAy mfiu xet nghi~m d~ sang loc
nCoV cho d6i tuQ'llgcach ly. U6i tuQ'llgcach ly c6 k~t qua xet nghi~m duong tinh se
duQ'cchuy~n d~n cO'sa y t~ d~ quill ly, di~u
tri,
cach ly thea dUng quy dinh; d6i tuQ'llg
2
Đánh giá bài viết
1 142
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo