Quyết định 344/QĐ-BGTVT về sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định 344/QĐ-BGTVT về sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/02/2016. Ban hành kèm theo là phụ lục các thủ thục hành chính được thay đổi bổ sung: Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải, Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm, Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không, ...

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Thông tư 01/2016/TT-BTP về thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 344/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Công bố thay thế các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục III của Quyết định này.

4. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi và thay thế tại Phụ lục IV của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
  • Như khoản 2 Điều 3;
  • Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
  • Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  • Các Cảng vụ Hàng hải;
  • Các Cảng vụ Hàng không;
  • Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
  • Các Sở GTVT;
  • Lưu: VT, PC (03).
Đinh La Thăng


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Đánh giá bài viết
1 120
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo