Quyết định 3309/QĐ-TLĐ 2021 hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp

Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ 2021

Quyết định 3309/QĐ-TLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 1/10/2021 về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng sẽ được áp dụng đối với các đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg. Cụ thể như sau:

- Đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần tối đa 01 triệu đồng/người.

- Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

- Cách thức triển khai:

+ Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí…

+ Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sơ thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp.

Chi tiết Quyết định 3309/QĐ-TLĐ mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

TONG LIEN
DOAN LAO BONG
CONG HOA
xA
HQI
CHU
NGHiA
VIT NAM
VIIT NAM
Dôc
lap
- T do - Hanli phIic
S& 3309 /QD-TLD
Ha Ni, ngày 01 thángl0
nám
2021
QUYET O!NH
V vic h trq bii'a an dinh thro'ng cho doàn viên ngtrM lao dng dang thirc hin
1 cung dng 2 them den cua doanh nghiçp ti da ban cac tinh, thanh pho
thiyc hin giãn each theo CM thj s 15/CT-TTg
Va
CM
thj 16/CT-TTg
DOAN
CIIIU
TECH TONG LIEN
DOAN
LAO
OQNG VIT
NAM
- Can cir Lut Cong doàn nàm 2012;
- Can cü Luat Ngân sách Nhà nuâc nàm
2015;
- Can cü Diu l Cong doàn Vit Nam nam 2018;
- Can cü Nghj djnh s 191/ND-CP ngày 21 tháng 11 nàm 2013 cüa Chinh
phü quy djnh chi tit v tài chInh cong doàn;
- Can cü Hu&ng dn s 2242/LDTBXH-TLD-PTM ngày 0
4
/
7
/202 1 gifta
B Lao dng Thixang binh và Xã hi, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam và
Phông Thixmg mti và Cong nghip Vit Nam v vic t chirc thirc hin vira cách
ly, vira san xut kinh doanh trong doanh nghip,
Ca
sâ san xut kinh doanh;
- Can cir Nghj quyt s 05 NQ/DCT ngày 2
9
/
9
/202 1 cüa Doàn Chü tjch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v h trq bUa an dinh dixôiig cho doàn viên,
ngu?i lao dng dang thirc hin chInh sách "1 cung dithng 2 dim dn" ti các dja
phuang, ngành dang th%rc hin gin cách phông, chng Covid — 19 theo Chi thj so
1 5/CT-TTg ngày 27/3/2021 v quyt lit thirc hin dçit cao dim phông, cMng
Covid — 19 và Chi thj s 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2021 cüa ThU tuàng ChInh phU v
thirc hin các bin pháp cp bach v phông, chng dich Covid —
19 (Sau day gçi
tct
là Chi thj 15/CT-TTg và Chi thj 16/CT-TTg);
- Xét d nghj cUa Ban Quan h Lao dng, Ban Tài chInh Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam,
QIJYET
DjMI
Diu 1. H trçi ba an dinh duàng cho doàn vien, ngu?1i lao dng dang thçrc
hin "1 cung diz&ng 2 dim dn" cUa doanh nghip ti dja bàn các tinh, thành phi
thirc hin giãn each theo Chi thj s 15/CT-TTg và Chi thj s 16/CT-TTg.
a) Di tuvng hixO'ng là doàn vien, nguñ lao dng dang lam vic
tai
các
doanh nghip (doanh nghip theo qui djnh cUa Lut Doanh nghip 2020) có dóng
kinh phi cong doàn, thirc hin "1 cung ththng 2 dirn dn" và dtxçc các ca quan
chüc nàng Co thm quyn phê duyt.
b) H trçi mt 1n ti da 1.000.000 dng/ngu?ii (Met triu dng).
c)Th?yi dimthi.rch nhtrcy: Trngày 0
1
/
1
0/2021 dnngày 3 1/10/2021.
d) Ngun kinh phI thirc hin:
- Do cong doàn cp trên trirc tip ca sâ cp h trçi cho cOng doàn ca sâ tr
ngun tài chInh tIch lüy cüa dan vj cOn dircic sir diing ti thyi dim cp và dam
bão sau khi cp s du
tai
dan vj cOn ti thiu 1.000.000.000 dng (Met t dng).
Tru?mg h9p cong doàn cp trên trirc tip ca sr không dü ngun d cp h trq (s
du tIch lüy cOn dizói 01 t dng) thI Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong
doàn ngành trung ixang và tuong duang, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc
Tng Lien doàn cp bü d cong doàn cp trên trirc tip ca s& c.p dü cho cong
doànco's&.
- Lien doàn Lao dng tinh, thành phéi; Cong doàn ngành trung hang và
tuong duang, Cong doàn Tng Cong ty triic thuc Tng Lien doàn cp h tror cho
cong doàn cp trên trtrc tip cci s& tir ngun tài chInh tich lily cüa dan vj cOn duçic
sir diing
tai
thri dim cp h trg và dam bào sau khi cp h trg s du ti dan vj cOn
ti thiu 5.000.000.000 dng (Näm t dng). Tnrng hçip Lien doàn Lao dng tinh,
thành ph; Cong doàn ngành trung uang và ti.rang duang, Cong doàn Tng Cong ty
trirc thuc Tng Lien doàn không dü ngun d c.p (s du tIch lüy cOn duâi 05 t
dng) thI Tng Lien doàn cp bñ d Lien doàn Lao dng tinh, thành
pM;
Cong
doàn ngành trung hang và tuang duang, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng
Lien doàn cp dñ cho cong doàn cp trên tr1rc tip ca s&.
- Thêd dim xác djnh tIch lily cüa các cp cong doàn: Ngày 30/9/2021.
d) Cách thirc trin khai
- Cong doàn ca si báo cáo s lugng doàn viên, ngithi lao dng duçic doanh
nghip huy dng d thirc hin "1 cung du?mg 2 dim dn" vói cOng doãn cp trén
trc tip ca si d cong doàn cp trén
tWc
tip ca
si
thm djnh cp kinh phi.
- Tru?mg hqp doanh nghip có dóng kinh phi cOng doàn nh'tmg chixa có t
chüc cong doàn thI cOng doàn cp trén trrc tip ca s& lam vic vâi doanh nghip
kim tra, xác djnh s liiçing doàn viên, nguOri lao dng thirc hin "1 cung du&ng 2
dim dan" duy trI hott dng san xut kinh doanh d chi
M
trçi.
- COng doân c.p trên trrc tip ca si d nghj Lien doàn Lao dng tinh, thãnh
pM;
Cong doàn ngành trung uang và tuong duang, COng doàn Tng COng ty trirc
thuc Tng Lien doàn cp
M
trçi khi không can di duçic ngun.
7":
BAN
TRUNG L!ONG
han Van Anh
- Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung ixang và
tuong throng, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn d nghj Tng
Lien doàn cp h trçi khi không can di ducic ngun.
- Trên
Co
s& d xut cüa doàn viên, nguYi lao dng, Cong doàn
Co
s& (cong
doàn cp trên trrc tip co s& di vâi doanh nghip chua có t chüc Cong doàn)
thng nh.t vói chU doanh nghip v phucrng thirc
th
chüc, khu phn btra an,
chuyn kinh phi h trçl cho doanh nghip d t chüc btSa an theo chInh sách chung
cüa doanh nghip; dng th?ri cong doàn cci si (cong doàn cp trén trirc tip co sO'
di vâi doanh nghip chua có t chirc cong doàn) giám sat vic t chirc thirc hin
büa an và cOng khai tâi doàn viên, nguO'i lao dng.
Diu 2. T chüc thuc hiên
1.
Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k hr ngày k.
2.
Giao Ban Tài chinh Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam can cir Quyt
djnh nay, các quy djnh hin hành cüa Nba nuóc và cüa Tang Lien doàn Lao dng
Vit Nam huàng dn các cp cong doàn thirc hin h trçl dam bâo dñng di tuqng,
cong khai, minh bach.
3.
Các Ban, Van phông USr ban Kim tra, Van phông Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam, các don vj trixc thuc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam; các
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung uang và trnmg
throng, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
CI
và cOng doàn cp trên chju trách thim thi hânh Quyt djnh nay./.
'1' RU
ii
nhân:
- Nhi.r khoãn 3 Diu 2;
- Ban Dan 4n TW (d b/c);
- Van phông TW Dãng (d b/c);
- Van phông ChInh phü (d b/c);
- B Tài chInh
(d
b/c);
- Thung tr%rc DCT TLD (de c/d?o);
- Luu: VT, TC, QHLD.
TM. DOAN CHU TICH
PHO CHU T!CH
Đánh giá bài viết
1 124
Bài liên quan