Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019

Quyết định số 28/QĐ-TANDTC

Quyết định 28/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán năm 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

Tóm tắt nội dung Quyết định 28/QĐ-TANDTC

Dự toán ngân sách Tòa án nhân dân tối cao năm 2019

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TANDTC về việc công bố công khai dự toán năm 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao ngày 22/02/2019.

Theo đó, dự toán ngân sách được Bộ Tài chính phân bổ năm 2019 như sau:

- Dự toán chi ngân sách Nhà nước là: 3.353.420.000 (Đơn vị: 1.000 đồng). Trong đó:

+ Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 22.000.000;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 4.060.000;

+ Chi hoạt động: 3.314.880.000;

+ Chi bảo đảm xã hội: 4.120.000.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 28/QĐ-TANDTC
Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2019, QUYẾT TOÁN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà ớc năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 312a/QĐ-TANDTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán m 2019, quyết toán 2017 (theo các biểu kèm
theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao
các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Bộ Tài chính;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c PCA Nguyễn Văn Du (để chỉ đạo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Lưu VP, Cục KHTC.
Nguyễn Văn Du
Tòa án nhân dân Tối cao
Chương: 003
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH PHÂN BỔ NĂM 2019
Đơn vị tính: 1.000 đồng.
TT
Nội dung
Loại - Khoản
Dự toán chi ngân sách nhà nước
1
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo dạy
nghề
070-085
Trong đó:
Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức
2
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
100-102
3
Chi hoạt động
340-341
4
Chi bảo đảm hội
370-398
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu số 5
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Chương: 003
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN,
NGUỒN KHÁC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày
22/2/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
ĐVT: triệu đồng
Số
TT
Nội dung
Cộng toàn ngành
Văn phòng
TANDTC
Tòa án cấp cao
tại Nội
Tòa án cấp cao tại
Đà Nẵng
Tòa án cấp cao tại
HCM
Số liệu báo
cáo quyết
toán
Số liệu
quyết toán
được duyệt
Số liệu báo
cáo quyết
toán
Số liệu
quyết toán
được duyệt
Số liệu
báo cáo
quyết
toán
Số liệu
quyết
toán được
duyệt
Số liệu
báo cáo
quyết
toán
Số liệu
quyết
toán được
duyệt
Số liệu
báo cáo
quyết
toán
Số liệu
quyết
toán được
duyệt
I
Quyết toán thu
22.461,98
22.461,98
A
Tổng số thu
0,00
0,00
1
Số thu phí, lệ phí
0,00
0,00
2
Thu hoạt động sx,
cung ứng dịch vụ
0,00
0,00
3
Thu sự nghiệp
khác
22.461,98
22.461,98
B
Chi từ nguồn thu
được để lại
22.494,55
22.494,55
1
Chi t nguồn thu
phí được để lại
0,00
0,00
2
Hoạt động sx,
cung ứng dịch vụ
0,00
0,00
3
Hoạt động sự
nghiệp khác
22.494,55
22.494,55
C
Số thu nộp
NSNN
26,53
26,53
1
Số phí, lệ phí nộp
NSNN
0,00
0,00
2
Hoạt động sx,
cung ứng dịch vụ
0,00
0,00
3
Hoạt động sự
nghiệp khác
26,53
26,53
II
Quyết toán chi
ngân sách nhà
nước
3.151.367,90
3.151.367,90
149.644,21
149.644,21
28.746,63
28.746,63
15.209,67
15.209,67
23.747,88
23.747,88
1
Chi quản hành
chính
3.119.765,15
3.119.765,15
145.284,21
145.284,21
28.496,65
28.496,63
15.139,67
15.139,67
23.663,19
23.663,19
1.1
Kinh phí thực hiện
chế độ tự chủ
2.387.792,38
2.387.792,38
89.903.26
89.903,26
25.727,43
25.727,43
13.290,11
13.290,11
22.640,35
22.640,35
1.2
Kinh phí không
731.972,77
731.972,77
55.380,94
55.380,94
2.769,20
2.769,20
1.849,56
1.849,56
1.022,84
1.022,84
Đánh giá bài viết
1 59
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo