Quyết định 2520/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 2520/QĐ-BYT năm 2019

Quyết định 2520/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng (đợt 3)” do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2520/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (ĐỢT 3)”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 15 tháng 12 năm 2018 của Hội đng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng (đợt 3) của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)”, gồm 40 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu Hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Hướng dẫn trước đây trái với Hướng dẫn tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

DANH SÁCH

40 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Kỹ thuật làm nẹp bàn chân (FO)

2.

Kỹ thuật làm nẹp cổ bàn chân (AFO) không khớp

3.

Kỹ thuật làm nẹp cổ bàn chân (AFO) có khớp

4.

Kỹ thuật làm nẹp khớp gối (KO) không khớp

5.

Kỹ thuật làm nẹp khớp gối (KO) có khớp

6.

Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) không khớp

7.

Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) có khớp gối

8.

Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) có khớp gối và khớp cổ bàn chân

9.

Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO)

10.

Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) và khớp gối

11.

Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO), khớp gối và khớp cổ bàn chân

12.

Kỹ thuật làm nẹp khớp háng

13.

Kỹ thuật làm nẹp tầng chi dưới

14.

Kỹ thuật làm nẹp dưới khuỷu tay (WHO) không khớp

15.

Kỹ thuật làm nẹp dưới khuỷu tay (WHO) có khớp

16.

Kỹ thuật làm nẹp trên khuỷu tay (EWHO) không khớp

17.

Kỹ thuật làm nẹp trên khuỷu tay (EWHO) có khớp

18.

Kỹ thuật làm áo nẹp mềm cố định cột sống

19.

Kỹ thuật làm áo nẹp cứng cố định cột sống

20.

Kỹ thuật làm áo nẹp nắn chỉnh cột sống

21.

Kỹ thuật làm nẹp cột sống cổ

22.

Kỹ thuật làm giầy chỉnh hình

23.

Kỹ thuật làm chân giả trên gối

24.

Kỹ thuật làm chân giả tháo khớp gối

25.

Kỹ thuật làm chân giả dưới gối

26.

Kỹ thuật giãn sườn

27.

Kỹ thuật thở có trợ giúp

28.

Kỹ thuật thở có kháng trở

29.

Kỹ thuật thở với đai trợ giúp

30.

Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực với máy

31.

Kỹ thuật nhún sườn

32.

Kỹ thuật tập tăng sức mạnh bền chi với dụng cụ

33.

Kỹ thuật đo chức năng tim mạch bằng máy đo hô hấp tim mạch gắng sức CPX

34.

Kỹ thuật đo chức năng hô hấp bằng máy đo hô hấp tim mạch gắng sức CPX

35.

Kỹ thuật điều trị nhiệt lạnh bằng máy

36.

Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc

37.

Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống

38.

Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi

39.

Kỹ thuật tập với xe đạp tập

40.

Tập nuốt

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 129
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo