Quyết định 1988/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định số 1988/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 1988/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

Tóm tắt nội dung Quyết định 1988/QĐ-BTNMT

Bộ TN-MT ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, DV sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc, bản đồ

Ngày 31/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 1988/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

Theo đó, danh mục đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc bản đồ gồm: Đơn giá sản phẩm Lưới trọng lực; Đơn giá sản phẩm Lưới độ cao; Đơn giá sản phẩm Lưới tọa độ hạng III; Đơn giá sản phẩm Thành lập bản đồ gốc bản đồ địa hình bằng công nghệ ảnh hàng không và đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa, bằng công nghệ LiDAR và ảnh số;…

Cụ thể, phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp bao gồm:

Thứ nhất, chi phí nhân công là đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật; ngày công lao động tháng là 26 ngày; đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật theo từng nội dung công việc, từng loại sản phẩm trong các bảng chi phí nhân công, đã tính theo số lượng định biên và cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật; đơn giá công lao động phổ thông là 68.600 đồng/công.

Thứ hai, chi phí vật liệu là chi phí vật liệu của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm hao hụt và vật liệu nhỏ là 8% theo quy định tại các định mức kinh tế - kỹ thuật…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ TÀI NGUN MÔI TỜNG
-BTNMT
CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công
lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng,
giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
(Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
     -       
 

-CP ngày 11 tháng 11 
             -CP


     -CP ngày 09 tháng 5   

;
    -    

nn

-BTNMT ngày 14 tháng 10 n
 - 


 -
- 

 -
 - 
 

 -
 ban hành - 
;
1988
31
2
 Thôn-
- 

 -
 b- 

;
-BTNMT ngày 29 tháng 02 6 
 - 
;
-BTNMT ngày 28 tháng 12 6 
 - 
;
 -BTNMT ngày 08 tháng 12 7 
 - 
;
-

- 
45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 n
tr 
 
;
-BTC 

;
8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 2019 

;

251/CNTT-KHTC295 9 

;
Theo  - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. , 
c  do 
              
3
   1.4          
.
Điều 2. :
1. 


h.

ý 



Điều 3.  
,   ngày 01 tháng 7 9.
các  - Tài chính, 
  

  

Nơi nhận:
- 
- 
-   giá);
- 
-  KHTC,NT.20.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Ngày ký: 31.07.2019
13:35:52 +07:00
Đánh giá bài viết
1 157
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo