Quyết định 1966/QĐ-BNTMT 2019

Quyết định 1966/QĐ-BNTMT năm 2019

Quyết định 1966/QĐ-BNTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

Tóm tắt nội dung Quyết định 1966/QĐ-BNTMT

02 loại phụ cấp cần thiết dùng làm căn cứ tính đơn giá

Ngày 30/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1966/QĐ-BNTMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

Theo đó, các loại phụ cấp cần thiết trong căn cứ tính đơn giá bao gồm: phụ cấp độc hại nguy hiểm với hệ số là 0,1 và phụ cấp lưu động với hệ số là 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc môi trường.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định về cơ cầu tính giá sản phẩm, cụ thể: Đối với đơn giá không có khấu hao tài sản cố định chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp; Đối với đơn giá có khấu hao tài sản cố định chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp và giá đầu vào của vật liệu công cụ dụng cụ năng lượng nhiên liệu đã loại trừ thuế giá trị gia tăng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THUYẾT MINH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP
CÔNG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NSNN NĂM 2019
(THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng 7 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Bộ đơn giá sản phẩm lĩnh vực môi trường, gồm:
1. Đơn giá sản phm hoạt động quan trắc môi trường:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8  
1.9  ;
1.  
1.  
1.12   
1.  
 ;
1.14.   
  .
2. Đơn gsản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường (hạng mục lập
báo cáo chuyên đề về môi trường .
II. Căn cứ tính đơn giá:
1. Định mức kinh tế kỹ thuật:
- 20/2017/TT-BTNMT ng
 - 

- 02/2017/TT-BTNMT 

- 
Đánh giá bài viết
1 211
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo