Quyết định 1956/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT năm 2019

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

Tóm tắt nội dung Quyết định 1956/QĐ-BTNMT

04 loại phụ cấp đối với công tác thi công thực địa

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 1956/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) ngày 29/7/2019.

Theo đó, các căn cứ tính đơn giá bao gồm: định mức kinh tế kỹ thuật; cơ cấu tính giá sản phẩm; chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương; chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn; chế độ thuế. Đối với công tác thi công thực địa: phụ cấp lương bao gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút. Đối với công tác văn phòng: phụ cấp lương chỉ bao gồm phụ cấp trách nhiệm.

Phương pháp tính chi tiết các khoản chi phí trực tiếp được quy định cụ thể đối với các khoản chi phí sau: Chi phí nhân công; Chi phí vật liệu; Chi phí công cụ, dụng cụ; Chi phí năng lượng; Chi phí nhiên liệu; Chi phí khấu hao tài sản cố định. Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo được áp dụng đối với khối lượng sản phẩm thực hiện kể từ ngày 01/7/2019 với mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Căn cứ Thông số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế đ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản
cố định tại quan, tổ chức, đơn vị tài sản cố định do Nhà nước giao cho
doanh nghiệp quản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối
với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Công văn số 8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ
Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng NSNN lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2019;
Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin Dữ liệu tài nguyên môi
trường tại Công văn số 251/CNTT- TC ngày 29 tháng 5 năm 2019 đề xuất
ban hành đơn giá dịch v sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các
lĩnh vực quản nhà nước của Bộ năm 2019;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ
sự nghiệp công lĩnh vực biển hải đảo do Bộ Tài nguyên Môi trường đặt
hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 theo mức tiền
lương sở 1.490.000 đ ng/tháng) cho các quan, đơn vị thuộc Bộ Tài
nguyên Môi trường thực hiện.
Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:
1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị
sự nghiệp ng lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp
công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không
khấu hao tài sản cố định.
2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên chi
đầu hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, hợp đ ng cho các tổ chức,
doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá khấu hao tài sản cố định
đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu;
chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…).
2
Đánh giá bài viết
1 32
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo