Quyết định 1804/QĐ-TTg 2019 - Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030

Quyết định số 1804/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1804/QĐ-TTg

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch với 6.364,03km² tỉnh Lào Cai

Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1804/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phạm vi quy hoạch là tổng diện tích tỉnh Lào Cai, tương đương 6.364,03km2. Việc lập quy hoạch này phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược quốc gia và phù hợp với khả năng huy động, sử dụng nguồn lực của quốc gia. Ngoài ra, Quy hoạch cũng phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa sự phát triển kinh tế với công bằng xã hội, tăng cường an ninh chính trị…

Quy hoạch tỉnh Lào Cai được lập với mục tiêu: Đến năm 2025, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; năm 2050, Lào Cao là một tỉnh dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, phát triển toàn diện của cả nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đô thị được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 16.12.2019 08:55:37 +07:00
Đánh giá bài viết
1 19
Bài liên quan