Quyết định 1754/QĐ-BHXH

Quyết định 1754/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 05/06/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
Số: 1754/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 653/QĐ-BHXH NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT CÁ NHÂN

---------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về "số serial" của phôi thẻ bảo hiểm y tế tại Tiết 3.1.2, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 06 năm 2009 của Tổng Giám đốc về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân như sau:

"- Dọc theo đường viền mép phải của thẻ BHYT in "số serial" của phôi thẻ BHYT màu đỏ, font Vntime, cỡ chữ từ 10 đến 12, gồm 10 ký tự:

+ 02 ký tự đầu bằng số (từ 01 đến 99) phù hợp với mã tỉnh quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, riêng 02 ký tự đầu của phôi thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành là 97, BHXH Công an nhân dân phát hành là 98, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ phát hành là 99.

+ 08 ký tự tiếp theo bằng số (theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, LĐ - TB&XH, TC, NV;
- HĐQL (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CST (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Bạch Hồng

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo