Quyết định 1730/QĐ-TTg về Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1730/QĐ-TTg - Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1730/QĐ-TTg năm 2016 về thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/9/2016 nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Quyết định 558/QĐ-TTg Tiêu chí huyện nông thôn mới 2016

Quyết định 592/QĐ-TTg về giao vốn xây dựng nông thôn mới

Quyết định 1600/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1730/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TƯỚNG
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục,
  đơn vị trực thuộc, Công báo;
 • Lưu: VT, TCCV (3b).
Nguyễn Xuân Phúc

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011), Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (sau đây gọi tắt là "Phong trào thi đua") và ban hành Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Trong 05 năm qua, Phong trào thi đua đã phát triển sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổng kết giai đoạn I Phong trào thi đua. Để Phong trào tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;

b) Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 05 tiêu chí trở lên. Mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu:

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hoạt động cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 - 2020;

b) Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân;

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích;

d) Đến năm 2020, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn; trong đó chú trọng:

 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với vùng, miền, địa bàn và đối tượng dân cư;
 • Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới;
 • Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.
 • Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

4. Năm 2018, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

5. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương:

 • Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
 • Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
 • Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Cấp bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 huyện hoặc 01 xã đặc biệt khó khăn.
Đánh giá bài viết
1 489
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo