Quyết định 1730/QĐ-BYT 2019

Quyết định số 1730/QĐ-BYT

Quyết định 1730/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1730/QĐ-BYT

Quy trình công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Quyết định 1730/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã được Bộ Y tế ban hành ngày 09/05/2019.
Theo đó, cơ sở khám, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo khi có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kể từ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này. Đồng thời, tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm của cơ sở phải đạt tối thiểu là 1.000 chu kỳ/năm trong 02 năm. Quy trình tiếp nhận hồ sơ xin công nhận như sau:

Bước 1: Văn thư Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em tiếp nhận hồ sơ vào sổ công văn đến, cho số và chuyển Lãnh đạo vụ xem xét. Lãnh đạo Vụ xem xét hồ sơ và phân công người thực hiện trong 1 ngày. Chuyên viên được phân công sẽ xem xét hồ sơ tại Vụ và xin ý kiến của các Vụ, Cục liên quan trong 0,5 ngày. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các Vụ, Cục, chuyên viên được phân công phải thông báo đến tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Bước 2: Nếu đồng ý, lãnh đạo Bộ ký Quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong 01 ngày. Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em sao lưu Quyết định, đóng dấu, trả kết quả cho người đề nghị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Nghị định 10/2015/NĐ-CP; Thông tư 57/2015/TT-BYT; Nghị định 98/2016/NĐ-CP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1730/QĐ-BYT
Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC SỨC KHỎE SINH SẢN ÁP
DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
BỘ TRƯỞNG BỘ Y T
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của B Y tế;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực
hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 5706/QĐ-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018
của Chính phủ về thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh hai quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống
quản chất lượng ISO 9001: 2015 gồm: 1) Quy trình công nhận sở được phép thực
hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; 2) Quy trình công nhận cơ sở được phép thực
hiện kỹ thuật mang thai hộ mục đích nhân đạo.
Điều 2. Hai quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết
định này thay thế cho hai quy trình của Vụ Sức khỏe m - Trẻ em ban hành kèm theo
Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông, : Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Thanh tra
Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Website của Vụ Sức khỏe mẹ - Trẻ em;
- Lưu: VT, VPB6, BMTE
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
BỘ Y TẾ
VỤ SKBMTE
QUY TRÌNH CÔNG NHẬN CƠ
SỞ ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN
KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG
ỐNG NGHIỆM
hiệu:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
1. Mục đích:
Quy trình này được xây dựng nhằm quy định trình tự, cách thức giải quyết thủ tục nh
chính: Công nhận sở được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng đối với:
- Vụ Sức khoẻ mẹ - Trẻ em các đơn vị liên quan trong Bộ Y tế.
- Các sở đề nghị Công nhận sở được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống
nghiệm
3. Tài liệu tham khảo:
3.1. Toàn bộ các quy trình chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của khối quan Bộ Y
tế.
3.2. Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
- Các thông tư, nghị định, các quy định của Bộ, của Vụ liên quan
4. Định nghĩa chữ viết tắt:
- LĐB: Lãnh đạo Bộ Y tế.
- Vụ SKBMTE: Vụ Sức khoẻ mẹ - Trẻ em.
- Vụ: nh đạo Vụ Sức khoẻ mẹ - Trẻ em.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- VPB: Văn phòng Bộ Y tế.
- VTB: Văn thư Bộ Y tế.
- HTQLCL: Hệ thống quản chất lượng.
- TTTON: Thụ tinh trong ống nghiệm
- MTH MĐNĐ: mang thai hộ mục đích nhân đạo
5. Thủ tục:
5.1
TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI / BỔ SUNG
Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung
Trang / Phần liên
quan việc sửa đổi
tả nội dung
sửa đổi
Lần ban hành /
Lần sửa đổi
Ngày ban hành
Đánh giá bài viết
1 16
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo