Quyết định 1588/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý sức khỏe người cao tuổi thời điểm dịch Covid

Quyết định số 1588/QĐ-BYT 2020

Quyết định 1588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”.

Dịch Covid-19: Phát thuốc cho người cao tuổi dùng tối thiểu 2 tháng

Ngày 07/4/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1588/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”.

Theo đó, 100% hộ gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính trên địa bàn phải thực hiện khai báo và thường xuyên cập nhật thông tin về sức khoẻ cho các thành viên. Đồng thời, hẹn lịch cấp phát thuốc định kỳ tại trạm y tế vào một số ngày cố định cho người nhà bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đến nhận thuốc (phát thuốc cho người cao tuổi mắc các bệnh mạn tính dùng tối thiểu 2 tháng).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy sử dụng phương tiện cá nhân, không sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi; tránh các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người. Tránh tham gia các sự kiện gia đình có đông người như thăm hỏi, gặp gỡ, liên hoan, hội hè, hiếu hỉ,…

Ngoài ra, người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính nên ăn ít thịt, thay bằng cá, tôm, cua. Mỗi tuần nên ăn ít nhất 3 bữa cá, 3 quả trứng ăn thêm sữa chua. Nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật, trong đó chất béo thực vật chiếm khoảng 35% tổng lượng chất béo trở lên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B Y T
Số: 1588/QĐ-BYT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V vic ban hành tài liu chuyên môn “Hướng dn tm thi qun lý sc
khỏe người cao tui, người mc bnh mn tính ti tuyến y tế cơ sở trong bi cnh
dch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khe phòng chng dch Covid-19
cho người cao tui ti cng đng
B TRƯỞNG B Y T
Căn cứ Lut Khám bnh, cha bệnh năm 2009;
Căn cứ Ngh định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 ca Chính
ph quy định chức năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cấu t chc ca B Y tế;
Theo đề ngh ca Cục trưởng Cc Qun lý khám, cha bnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liu chuyên môn “Hướng dn
tm thi qun lý sc khỏe người cao tuổi, người mc bnh mn tính ti tuyến y tế
sở trong bi cnh dch Covid-19” “Hướng dẫn chăm sóc sc khe phòng
chng dch Covid-19 cho người cao tui ti cộng đồng.
Điu 2. Tài liu chuyên môn Hưng dn tm thi qun sc khỏe ni cao tui,
ni mc bnh mn tính ti tuyến y tế cơ s trong bi cnh dch Covid-19” vàHưng
dn cm sóc sức khe phòng chng dch Covid-19 cho ni cao tui ti cng đồng
đưc áp dng tại các sở khám bnh, cha bnh trong c c.
Điu 3. Quyết định này có hiu lc k t ngày ký ban hành.
Điu 4. Các ông, : Cnh Văn png B, Chánh thanh tra B, Tng Cc
trưng, Cc trưởng V trưởng c Tng cc, Cc, V thuc B Y tế, Gm đc S
Y tế các tnh, thành ph trc thuc trung ương, Giám đốcc Bnh vin trc thuc B
Y tế, Th tng Y tế các ngành chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam b/c);
- Các Đ/c Th trưởng;
- Các Bộ: TTTT, LĐTB&XH;
- TW Hi NCTVN;
- Cổng thông tin điện t B Y tế; Website Cc
KCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Nguyễn Trươ
̀
ng Sơn
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch COVID-19
Đánh giá bài viết
1 75
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo