Quyết định 1486/QĐ-TTg 2020 Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Công bố ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Ngày 04/10 hàng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1486/QĐ-TTg về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Theo đó, lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm mục đích: Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm, đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động;…

Bên cạnh đó, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền giới thiệu về kỹ năng lao động và các chương trình sự kiện của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định 1486 2020 TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

Số: 1486/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 88/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Điều 2. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm các mục đích sau đây:

1. Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15 tháng 7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay ngh cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

3. Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hằng năm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đa phương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức sự kiện “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

2. Đài truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam hông tấn xã Việt Nam các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền giới thiệu về kỹ năng lao động và các chương trình sự kiện của “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư rung ương Đảng;

- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, Công báo;

- Lưu: VT, KGVX (2b)

 

THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo