Quyết định 1469/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1469/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở;

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

3. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:

a) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;

b) Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước 01 tháng 02 hàng năm.

4. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng diêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 1469/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên Cơ sở

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ NL quy đổi (TOE)

Ghi chú

I. ĐỒNG BẰNG SÔNG HNG

1. Thành Phố Hà Nội

1

Bệnh viện Bạch Mai

Số 78, đường Giải Phóng, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

2.842

SCT

2

Bệnh viện Bưu Điện

Số 49 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

555

SCT

3

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Số 54, Phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

672

SCT

4

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Số 40, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

3.700

SCT

5

Bệnh viện K

Số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.175

SCT

6

Bệnh viện Nhi Trung ương

18/879 La Thành, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

1.763

SCT

7

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Số 929, Đường La Thành, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

538

SCT

8

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Số 43, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

701

SCT

9

Bệnh viện Quân Y 103

Số 261, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

528

SCT

10

Bệnh viện Quân Y 354 - Tổng cục Hậu cần

Số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Hoạt động của các bệnh viện

586

SCT

11

Chi nhánh công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

Kho Bãi Trám, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.169

SCT

12

Chi nhánh ALMAZ - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

604

SCT

13

Công ty cổ phần Đồng Phát

Km 16 - Đại lộ thăng long, Khu CN Quốc Oai, Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất sợi

3.867

SCT

14

Công ty cổ phần Sài Sơn

Khu xi măng Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất xi măng

1.333

SCT

15

Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì

Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, huyện Thanh Trì

Công nghiệp

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

2.090

SCT

16

Công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

KCN Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Khai thác đá

1.532

SCT

17

Công ty cổ phần bia Sài Gòn Hà Nội

A2, CN8, CCN tập trung vừa và nhỏ, xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.483

SCT

18

Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Số 87, 89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.148

SCT

19

Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam

Số 102, Trường Chinh, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Văn phòng làm việc

551

SCT

20

Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú

Số 41 phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân

Công nghiệp

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.114

SCT

21

Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI

Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Đúc sắt thép

104.273

SCT

22

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hapulico

Số 01, đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

2.435

SCT

23

Công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam

TTTM Mê Linh Plaza, Km8 Thăng Long, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

Công trình xây dựng

Thông tin và truyền thông

607

SCT

24

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội

Tầng 2 tòa nhà CT2A khu ĐTM Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

668

SCT

25

Công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội

Số 93, Đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Dệt

2.345

SCT

26

Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Him Lam

Khu công viên Công nghệ thông tin, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Thoát nước và xử lý nước thải

4.106

SCT

27

Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

664

SCT

28

Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Lô 15 A - Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

1.305

SCT

29

Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng

CCN Hà Bình Phương, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

5.524

SCT

30

Công ty cổ phần khóa Việt-Tiệp

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

192.486

SCT

31

Công ty cổ phần kim khí Thăng Long

Phường Sài Đồng, quận Long Biên

Công nghiệp

Gia công sắt thép

1.602

SCT

32

Công ty cổ phần may Hồ Gươm

Tầng 10 HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

703

SCT

33

Công ty cổ phần MIZA

CCN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.435

SCT

34

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển

Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

41.357

SCT

35

Công ty cổ phần Style Stone

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.401

SCT

36

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam

Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

757

SCT

37

Công ty cổ phần thép Gia Trung

Xóm Đông, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

2.312

SCT

38

Công ty cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long

Lô 14 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

3.408

SCT

39

Công ty cổ phần trung tâm thương mại EVER-FORTUNE

Số 83B, đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

921

SCT

40

Công ty cổ phần Vincom Retail

54A, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

1.590

SCT

41

Công ty cổ phần xích líp Đông Anh

Số 11,Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất mô tô, xe máy

1.518

SCT

42

Công ty Hùng Phương

Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.241

SCT

43

Công ty liên doanh tháp Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Số 194, đường Tràn Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

731

SCT

44

Công ty liên doanh TNHH BERJAYA Hồ Tây

Số 11 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.093

SCT

45

Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội

Km 24, xã Quất Động, huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.483

SCT

46

Công ty phát triển du lịch hữu hạn làng Nghi Tâm

Số 1A, đường Nghi Tâm, quận Tây Hồ

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.541

SCT

47

Công ty TNHH khách sạn Hà Nội Fortuna

Số 6B, Phố Láng Hạ, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.226

SCT

48

Công ty TNHH ABB

Km 9, Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị điện

1.468

SCT

49

Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội

Lô G03, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

2.484

SCT

50

Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam

CCN Thanh Oai, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

1.797

SCT

51

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lô A1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

9.421

SCT

52

Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198

Số 198 Phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

898

SCT

53

Công ty TNHH công nghệ Muto Hà Nội

Lô 37, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.359

SCT

54

Công ty TNHH công nghiệp Credit Up Việt Nam

Lô 45 A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.676

SCT

55

Công ty TNHH công nghiệp KYB Việt Nam

Lô 110-111-112, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.236

SCT

56

Công ty TNHH DAIBIRU CSB

Số 16, phố Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

672

SCT

57

Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

Lô K8, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2.223

SCT

58

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Lô E1, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.570

SCT

59

Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam

Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

5.023

SCT

60

Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

5.874

SCT

61

Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Lô LD4, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

20.665

SCT

62

Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)

KCN Sài Đồng B, quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ Plastic

1.318

SCT

63

Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Lô N-2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.487

SCT

64

Công ty TNHH FCC Việt Nam

Lô A5, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.619

SCT

65

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam

Lô H-2B, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.007

SCT

66

Công ty TNHH Global Toserco

Số 40, Phố Cát Linh, quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú

851

SCT

67

Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội I

Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.265

SCT

68

Công ty TNHH HAL Việt Nam

Lô B-19, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

7.876

SCT

69

Công ty TNHH hệ thống dây SUMI HANEL

KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.296

SCT

70

Công ty TNHH Hòa Bình

Số 106, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

561

SCT

71

Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam

Lô J3 & 4, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

500.938

SCT

72

Công ty TNHH khách sạn Grand Plaza Hà Nội

Số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy

Công trình xây dựng

Khách sạn

3.530

SCT

73

Công ty TNHH khách sạn Nhà Hát

Số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

919

SCT

74

Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam

Lô A6, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất sắt, thép, gang

1.363

SCT

75

Công ty TNHH kính kỹ thuật Luminois Việt Nam

Lô 2, 1 KCN Thạch Thất, huyện Quốc Oai

Công nghiệp

Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

1.935

SCT

76

Công ty TNHH linh kiện điện từ SEI Việt Nam

Lô C6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

13.068

SCT

77

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

7.556

SCT

78

Công ty TNHH LOTTE CORALIS

Số 54, Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7.438

SCT

79

Công ty TNHH mặt trời Sông Hồng

Số 23, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

588

SCT

80

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Lô C10, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.566

SCT

81

Công ty TNHH MTV AON VINA

Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2.359

SCT

82

Công ty TNHH MTV đầu tư và thương mại The Garden

Tầng 2 TTTM The Garden KĐT The Manor Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

822

SCT

83

Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long

Số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc lá

2.401

SCT

84

Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1

Số 1, phố Yersin, quận Hai Bà Trưng.

Công nghiệp

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

1.008

SCT

85

Công ty TNHH nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội

Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín

Công nghiệp

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.304

SCT

86

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

3.131

SCT

87

Công ty TNHH OGINO Việt Nam

Lô N9, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.517

SCT

88

Công ty TNHH PanaSonic System Networks Việt Nam

Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.305

SCT

89

Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam

Lô C1-2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng Ô tô, xe máy

2.274

SCT

90

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam

Lô M6, Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

Công nghiệp

Sản xuất phụ tùng Ô Tô, xe máy

4.992

SCT

91

Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long

Số 134, phố Sài Đồng, Tổ 15, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

3.993

SCT

92

Công ty TNHH quản lý khách sạn Bitexco

Số 8, Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Công trình xây dựng

Khách sạn

2.747

SCT

93

Công ty TNHH quốc tế Hồ Tây

Số 3, phố Phó Đức Chính, Quận Ba Đình

Công trình xây dựng

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

989

SCT

94

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam

Lô 42, KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic

1.031

SCT

95

Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD

Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm

Công trình xây dựng

Khách sạn

1.350

SCT

96

Công ty TNHH sản phẩm RICOH IMAGING (Việt Nam)

Lô A7, KCN Sài Đồng B, Long Biên

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

1.308

SCT

97

Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật

Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

Công nghiệp

Sản xuất các sản phẩm từ plastic

1.423

SCT

98

Công ty TNHH sản xuất phụ tùng YAMAHA MOTOR Việt Nam

Lô G1-G2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Công nghiệp

Sản xuất phụ Tùng Ô Tô, xe máy

6.324

SCT

99

Công ty TNHH SATURN

Số 9, Đào Duy Anh, Phường Phưong Mai, Quận Đống Đa

Công trình xây dựng

Hoạt động của trụ sở văn phòng

598

SCT

100

Công ty TNHH Tamron optical Việt Nam

Lô 69B-70A, KCN Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn.

Công nghiệp

Sản xuất linh kiện điện tử

2.113

SCT

.........................................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 200
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo